Kommentar till regeringens nya demokrativillkor

I dag har regeringen fattat beslut om en ny proposition om demokrativillkor för trossamfund och organisationer i civilsamhället. Nedan en initial kommentar från Fremias Patrik Schröder.

Propositionen med de nya demokrativillkoren blir offentlig först i nästa vecka, efter påskhelgen. Men redan nu har regeringsföreträdare, tillsammans med Sverigedemokraterna, publicerat en debattartikel med det de ser som de viktigaste punkterna.

Fremia har, tillsammans med bland andra Sveriges kristna råd och Forum, riktat skarp kritik mot den tidigare propositionen som regeringen valde att dra tillbaka. Vi har också lämnat konkreta förslag till vad som behöver förändras i den kommande propositionen för att den inte ska riskera att krympa civilsamhällets utrymme, snarare än att värna demokratin.

Våra skarpa synpunkter har handlat om att propositionen behöver:

  • avgränsa vem som ska anses företräda trossamfundet eller organisationen till personer i ledande ställning, så att organisationernas möjlighet att verkligen ta ansvar blir rimlig.
  • innehålla kriterier som tar hänsyn till överträdelsens allvarlighetsgrad, systematik och utsträckning i tid.
  • säkerställa att indraget stöd enbart ska komma i fråga för ageranden som begås återkommande och som reflekterar organisationens värderingar – och inte grundat på enskilda överträdelser.
  • se till att kraven för de åtgärder som ska vidtas av organisationen eller trossamfundet när en överträdelse har skett anpassas till händelsens karaktär och den aktuella organisationens struktur.
  • hålla fast vid att det är konkreta handlingar – inte ideologi eller livsåskådning – som ska kunna leda till begränsningar av statlig finansiering. Vida och oprecisa begrepp riskerar att på ett oroväckande sätt närma sig en reglering av vilka livsåskådningar som ska uteslutas från stöd.

 

– Förändrade demokrativillkor är en central fråga för Fremia, som vi har bedrivit påverkansarbete kring under lång tid. Först när vi har tillgång till propositionen som helhet kan vi på allvar analysera de förändringar som har gjorts och ställa dem i relation till vår kritik och våra förslag på förändringar, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

– För att värna en livskraftig demokrati måste demokrativillkoren vila på övertygelsen att trossamfund och civilsamhälle har sitt mervärde just genom sin mångfald och självständighet från stat och andra offentliga institutioner. Det är mot den måttstocken som vi kommer bedöma regeringens proposition när den finns tillgänglig för oss alla att ta del av.