Risken för hot och våld inom skolan ökar

Nu granskar Arbetsmiljöverket det förebyggande arbetet.

Hot och våld i skolan ökar, och det är framför allt personalen som utsätts. Med anledning av det gör Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats som granskar skolors förebyggande arbete mot hot och våld mot skolpersonal. Passa på att se över hur det förebyggande arbetet är organiserat i er verksamhet.

Rapporteringen av händelser om hot och våld i skolor har ökat. Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om allvarliga händelser inom grund- och gymnasieskolor har mer än fördubblats de senaste tio åren. De som utsatts är främst lärare, elevassistenter och annan skolpersonal.

Genomtänkta rutiner och en hög säkerhet på arbetsplatsen är förebyggande insatser som förhindrar hot- och våldssituationer. Det vill Arbetsmiljöverket ta fasta på och genomför nu en inspektionsinsats för att granska det förebyggande arbetet mot hot och våld inom skolan. Omkring totalt 1000 kommunala och fristående skolor kommer att få ett inspektionsbesök under insatsen, som pågår fram till juni 2024.

➜ Mer om Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats.

Som arbetsgivare ska du arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljöfrågor i din verksamhet. Fremias expert i arbetsmiljöfrågor, Kerstin Wrisemo, pekar på att nu är ett bra tillfälle att se över rutinerna för att undersöka, bedöma och åtgärda risker för våld, hat och hot på arbetsplatsen.

– Det är viktigt att den ökade risken för hot, hat och våld mot personalen uppmärksammas. Många våldsamma och hotfulla situationer kan undvikas med bra rutiner och förebyggande insatser. Så fundera på om ni behöver organisera arbetet på ett annat sätt för att öka tryggheten, säger hon och fortsätter:

– Det kan vara att se över och anpassa befintliga rutiner för att de ska kunna ge stöd i det dagliga arbetet. Men i vissa verksamheter finns risken ändå kvar. Då behöver du som arbetsgivare se till att det finns särskilda säkerhetsrutiner och att alla medarbetare som utsätts för riskerna känner till vilka de är. Behövs det utbildning för att kunna arbeta på ett säkert sätt? Behövs regelbundet stöd och handledning?

Med ett bra förebyggande arbete kan personalen känna sig tryggare.

Kerstin Wrisemo, expert arbetsmiljöfrågor

Kerstin Wrisemo poängterar att det är avgörande att medarbetarna deltar i det förbyggande arbetet.

– Involvera medarbetarna i samtalen om situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Dela erfarenheter med varandra och lär er av dem. Påminn också om att visa kollegialt stöd, både löpande och när något inträffat. Prata om hur och vad som kan göras för att lärare och elever ska känna sig både sedda och trygga.

Tryggheten ökar också om du och dina medarbetare i förväg vet hur ni bör agera om det väl skulle uppstå en hotfull eller våldsam situation. Passa på att se till att även de rutinerna är uppdaterade.

– Det kan handla om att se över vilken ordning som gäller för vårdnadshavares kontakt med skolans personal. Eller hur beredskapen ser ut för att i efterhand kunna ge stöd till de som drabbats. Och om något faktiskt skulle hända kan det vara en god idé att backa flera steg bakåt i tiden och analysera vad det var som hände, innan den kritiska situationen inträffade, tipsar Kerstin Wrisemo.

– Hade situationen kunnat förhindrats om ni till exempel hade gjort på annat sätt? 

Stöd i ditt arbete

Om du bedömer att risken för hot och våld mot din personal har ökat kan det behöva tas fram nya säkerhetsrutiner och åtgärder.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns bra information, checklistor och tips om hur du planerar och genomför ett förebyggande arbete för att minska risken för personalen att utsättas för hot och våld på arbetsplatsen.

➜ Till Arbetsmiljöverkets sidor om förebyggande arbete.

Behöver du hjälp så kan du som medlem också kontakta oss för vägledning.

 

Relaterad information

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld i arbetsmiljön gäller på alla arbetsplatser.

Relaterat innehåll