”Fler regleringar för äldreomsorgen är fel väg”

Stelbenta krav som inte är anpassade till verksamhetens förutsättningar riskerar att gå ut över kvaliteten i äldreomsorgen. Det skriver Jasmina Helander och Karin Liljeblad, Fremia, i en debattreplik på Kommunal, som publicerats i Dagens Samhälle.

Kommunals ordförande Malin Ragnegård lyfter i sin artikel i Dagens Samhälle 9 juni viktiga aspekter på den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet. Som företrädare för arbetsgivarna i den idéburna och kooperativt drivna äldreomsorgen vill vi verkligen instämma med vår fackliga part i att det behövs långsiktighet i den statliga satsningen för att stärka kompetensen i äldreomsorgen. Det tas visserligen budgetbeslut i riksdagen varje enskilt år och vi har ett val i höst, som gör att vi inte vet hur regeringen ser ut under nästa mandatperiod. Men behovet av kompetenssatsningar i äldreomsorgen bör inte vara en partiskiljande fråga. 

Låt inte Äldreomsorgslyftet bli ett tomtebloss som gnistrar men snabbt brinner ut, utan ge besked om att det blir en mångårig satsning som går hand i hand med de tioåriga övergångsregler som riksdagen beslutat om för den skyddade yrkestiteln undersköterska.

Fler utbildningsplatser i äldreomsorgen

Vi får signaler från idéburna verksamheter i äldreomsorgen som har medarbetare som vill utbilda sig med stöd från Äldreomsorgslyftet, men har nekats att delta därför att Komvux inte har haft tillräckligt med utbildningsplatser i kommunen. Kommunals kartläggning pekar på att kommunernas egen äldreomsorg möter samma problem. 

Kapaciteten i vuxenutbildningen inom vård och omsorg får inte fortsätta vara en snubbeltråd, vare sig för medarbetare som är motiverade att skaffa sig utbildning, eller för kompetenshöjningen i äldreomsorgen i stort. Landets kommuner måste inför hösten och framåt säkra upp att det finns plats för alla som vill utbilda sig inom vård och omsorg på Komvux.  

Liksom Kommunal ser våra idéburna medlemmar i äldreomsorgen att det behövs fortsatta satsningar för att stärka svenskan bland medarbetarna. Vi hoppas att fler får upp ögonen för att medarbetare, via Äldreomsorgslyftet, kan utbilda sig till språkombud genom Vård- och omsorgscollege. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra arbetsplatsen språkutvecklande och bidrar till bättre kommunikation. Vi ser det som ett bra sätt att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning för att berika och utveckla arbetsplatsen.  

Mindre reglering, mer långsiktighet

Kommunal har flera konstruktiva förslag för Äldreomsorgslyftet, som vi bedömer vore av godo för äldreomsorgen. Men på en punkt är vi inte överens. Kommunal vill ha fler regleringar och statligt bindande bemanningsriktlinjer för äldreomsorgen. Fremia anser att det är fel väg att gå. Stelbenta krav, som inte är anpassade till enskilda verksamhetens förutsättningar, riskerar att gå ut över kvaliteten i omsorgen om de äldre. 

Vad vi däremot förväntar oss av landets politiker på riks- och kommunal nivå är att ni ger äldreomsorgen långsiktigt hållbara ekonomiska villkor. Det är en förutsättning för att idéburna och kooperativa vård- och omsorgsgivare – men också alla andra privata och kommunala aktörer – ska kunna fortsätta utveckla kvaliteten i äldreomsorgen. 

Jasmina Helander
Biträdande förhandlingschef Fremia

Karin Liljeblad
Senior branschexpert för idéburen välfärd Fremia

Repliken publicerades först i Dagens Samhälle.