”Efterlängtat förslag av många i civilsamhället”

Proposition om idéburen välfärd till riksdagen.

Karin Liljeblad, branschexpert idéburen välfärd.

"Ett viktigt steg för att ta tillvara den idéburna sektorns mervärden."

Den 10 mars fattade regeringen beslut om en proposition som syftar till att underlätta för idéburna verksamheter att bidra till välfärden. Förslagen innebär bland annat att offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer.

I den proposition som regeringen nu lägger fram i riksdagen ingår även förslag på att upprätta ett frivilligt register över aktörer inom idéburen välfärd. Av allt att döma följer propositionen i stora drag de förslag som fanns i Samuel Engbloms utredning Idéburen välfärd från 2019, och som många inom civilsamhället har efterlängtat ska bli verklighet.

I propositionen föreslås att upphandlande myndigheter ska kunna reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer, förutsatt att det finns en koppling mellan organisationens syfte och det aktuella uppdraget.

– Propositionen har stor betydelse för våra idéburna medlemmars möjligheter att utveckla befintliga verksamheter, och starta nya. Den är därför ett viktigt steg på vägen för att bredda mångfalden i den svenska välfärden och ta tillvara den idéburna sektorns mervärden, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert för idéburen välfärd hos Fremia.

Idéburen sektor bör växa

I dag står de idéburna verksamheterna för endast tre procent av den svenska välfärden. Mot bakgrund av den idéburna sektorns stora mervärden, och den politiska samsyn som finns kring att sektorn bör växa, borde den idéburna välfärden vara betydligt större i Sverige. Det vill vi på Fremia bidra till.

På många håll i landet är det fortsatt en liten andel av vården och omsorgen som bedrivs av fristående vård- och omsorgsgivare. Regionens och kommunens egenregi dominerar och de få fristående aktörer som finns ges inte möjlighet att bedriva sin verksamhet på likvärdiga villkor. Mindre aktörer kan också ha svårt att hävda sig i konkurrensen.

– Många av de svårigheter som idéburna verksamheter har när det gäller offentlig upphandling möter också andra värderingsstyrda verksamheter, som personal- och brukarkooperativ. Vår uppmaning till regeringen, regioner och kommuner är därför att växla upp arbetet för att stärka mångfalden av aktörer i välfärden, säger Karin Liljeblad.

Politikernas syn på idéburen sektor

Ta del av Famnas aktuella undersökning bland politiker om deras syn på idéburen sektor. Undersökningen visar bland annat att företrädare för samtliga partier vill att den idéburna välfärden ska bli minst fem gånger större än i dag. Enligt politikerna är det viktigaste argumentet för idéburen välfärd att den bidrar med ett synsätt som varken privata eller offentliga aktörer har.