Det här är frågorna som den nya socialministern måste lyfta

Välfärdsfrågorna försvann nästan helt från valdebatten hösten 2022. Den tillträdande socialministern måste se till att de åter lyfts upp på dagordningen. Det skriver Fremias Karin Liljeblad och Henrik Petrén på Altinget debatt.

Nu när valet är över måste det finnas utrymme att diskutera utmaningarna i välfärden. Hur ska vi få resurserna att räcka till de ökande behoven av vård, omsorg och andra insatser? Hur samordnar vi resurserna på bästa sätt? Hur ska vi kunna rekrytera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare i välfärdens verksamheter?

Fyra brådskande frågor

I skrivande stund är det inte klart hur den tillträdande regeringen kommer att se ut. Fremia, som företräder medlemmar som bedriver vård, social omsorg och personlig assistans i idéburen, kooperativ eller annan fristående regi, har stora förväntningar på att den tillträdande socialministern och regeringen omgående tar sig an flera brådskande frågor:

  • Prioritera kompetensförsörjningen i vård och omsorg. Som ett led i det måste äldreomsorgslyftet, som möjliggör för medarbetare i äldreomsorgen att utbilda sig på arbetstid, få en långsiktig fortsättning i regeringens kommande budget. Inte minst mot bakgrund av reglerna om skyddad yrkestitel för undersköterskor som träder i kraft nästa sommar och får stor påverkan på bemanningen i äldreomsorgen.
  • Riv hindren hos IVO för seriösa aktörer. Handläggningstiderna för tillstånd hos IVO måste kortas och det behövs en översyn, i dialog med utförarna, av praxis för tillstånd och tillsyn. Regeringen bör också omgående slopa ändringsavgifterna för tillstånd, som inte ger några mervärden alls. Tillstånd och tillsyn ska bidra till hög kvalitet, men får inte sätta krokben för seriösa verksamheter.
  • Höj assistansersättningen rejält. Ersättningen har under en lång rad år urholkats så kraftigt att det i dag är svårt att bedriva personlig assistans med kvalitet. Från dagens nivå saknas det cirka 30 kronor per timme jämfört med om assistansersättningen skulle ha räknats upp i samma takt som den allmänna löneutvecklingen i Sverige.
  • Skapa rättssäkerhet för assistansanordnare. Med nuvarande regelverk kan anordnare av personlig assistans krävas på mångmiljonbelopp för assistans som är utförd i enlighet med beslut från Försäkringskassan. Vi förväntar oss att den nya regeringen omgående ser över Försäkringskassans arbete med återkrav, så att branschen ges förutsättningar att utföra sin uppgift utan att riskera återkrav i situationer man inte kan kontrollera.

Ge långsiktiga förutsättningar

Det är inte bara regeringen som behöver lägga i en extra växel för att stärka svensk välfärd. Många av de avgörande politiska besluten för idéburna vård- och omsorgsgivare fattas i regioner och kommuner. Vi vet sedan tidigare att politiker från höger till vänster redan är medvetna om att den idéburna sektorn står för många mervärden, både för enskilda individer och för samhället. Vi förväntar oss nu att regioner och kommuner använder den nya lagstiftning kring idéburna aktörer som träder i kraft vid årsskiftet.

Slutligen, för att idéburen sektor – tillsammans med offentliga och privata verksamheter – ska kunna bidra till att möta välfärdens utmaningar och erbjuda verksamhet av god kvalitet behövs långsiktigt hållbara förutsättningar. Krav och villkor måste gå hand i hand med tillgängliga resurser. Det är också en förutsättning för att medarbetarna ska trivas och vilja arbeta i verksamheten. Så kan vi tillsammans fortsätta utveckla vården, den sociala omsorgen och den personliga assistansen i Sverige.

Karin Liljeblad, branschexpert idéburen välfärd, Fremia
Henrik Petrén, branschexpert personlig assistans, Fremia

Debattartikeln publicerades först i Altinget.