Medel för kompetensutveckling för medarbetare i äldreomsorgen

Via Äldreomsorgslyftet kan våra medlemmar som bedriver äldreomsorg få del av statliga medel för att höja kompetensen bland era medarbetare. Hör av er till er kommun för att ta del av satsningen.

För att stärka äldreomsorgen avsätter regeringen statliga medel för kompetenshöjande insatser, i det så kallade Äldreomsorgslyftet. Med hjälp av dessa medel ska både befintlig och ny personal ges möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Regeringen pekar på att ”det är avgörande för kvaliteten och säkerheten i verksamheten att personalen har rätt kompetens för att utföra uppgifterna”. 

Totalt handlar det om nästan 1,7 miljarder kronor i statliga medel för kompetensutveckling i äldreomsorgen under 2022. Pengarna fördelas till kommunerna och ska komma såväl kommunens verksamhet som fristående utförare i äldreomsorgen till del.

Därför uppmärksammar vi våra medlemmar som bedriver äldreomsorg på möjligheten att, med hjälp av de statliga medlen, stärka kompetensen hos era medarbetare.

Vilken typ av kompetenshöjande insatser kan arbetsgivare i äldreomsorgen få ekonomiska medel för?

Socialstyrelsens anvisningar ger utrymme för ekonomiskt stöd för en rad olika utbildningar:   

Till den här kategorin hör kurser om exempelvis lyftteknik, demens och nutrition samt utbildning till språkombud och handledarutbildning hos Vård- och omsorgscollege.

  • Kortare eller längre utbildningar som ger deltagaren digitala färdigheter som kan behövas i arbetet med vård och omsorg om äldre.
  • Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. Det kan till exempel vara en utbildning som har inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demens eller palliativ vård. 
  • Ledarskapsutbildningar på högskolenivå för första linjens chefer inom äldreomsorgen, med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgen hade.

Hur kan ni få del av de statliga medlen?

Kommunerna ansvarar för att fördela medlen till egna och fristående utförare av den kommunalt finansierade äldreomsorgen. Kontakta därför den kommun som ni har avtal med så snart som möjligt och anmäl ert intresse av att ta del av kompetenssatsningen.

Kommunerna rekvirerar medlen från Socialstyrelsen och det ska de göra senast 20 april för innevarande år. Medlen får, enligt Socialstyrelsen, användas till lönekostnader för den arbetstid som anställda är frånvarande på grund av studier inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Det gäller såväl tillsvidareanställda som visstids- och timanställda medarbetare.

Var finns det mer information?

Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för Äldreomsorgslyftet på nationell nivå. På deras webbplats finns mer information och frågor och svar som täcker de flesta frågor.

➜ Läs mer på Socialstyrelsen.se: Äldreomsorgslyftet 2022.

Fristående utförare ska kunna delta fullt ut i Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet är en välkommen statlig satsning för att stärka kompetensen i äldreomsorgen. På Fremia är vi angelägna om att våra medlemmar fullt ut ska kunna delta och vill bidra till att riva eventuella hinder. Regeringens kompetenssatsning för äldreomsorgen gäller för alla utförare, oavsett regi.

Vi har tidigare fått signaler om kommuner som satt upp egna regler för deltagande i Äldreomsorgslyftet, som att utförarna ska erbjuda medarbetaren heltid och/eller tillsvidareanställning efter utbildningen. Några sådana regler finns dock inte i de nationella anvisningarna och de kan hindra mindre, fristående aktörer som inte alltid kan erbjuda alla medarbetare sådana villkor. Om du stöter på sådana, eller andra, hinder kontakta Karin Liljeblad, senior branschexpert för idéburen välfärd, som bevakar vård och omsorgsfrågor hos oss.

➜ Kontakta Karin Liljeblad.

I en enkät till våra medlemmar inom Hälsa, vård och omsorg, som vi inom kort kommer att skicka ut, ber vi er som verkar i äldreomsorgen att bidra med era erfarenheter av Äldreomsorgslyftet, då det är en satsning som pågått även under 2020 och 2021. Det är viktig kunskap för att vi ska kunna bevaka våra medlemmars intressen i det fortsatta arbetet.

Läs mer om språkutveckling: