Otydligt kring civilsamhället och kooperationen i vårbudgeten 2022

Petter Skogar, vd Fremia

"Om regeringen menar allvar med att stärka samhällsbygget måste satsningar på civilsamhället till."

I går presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten. Fokus ligger på säkerhetsfrågor, välfärden och flyktingkrisen i spåren av invasionen av Ukraina. Bra så, men varken civilsamhället eller kooperationen syns på ett tydligt sätt i budgetposterna.

Vi har gått från en stor kris till en annan och behovet av insatser från civilsamhället och den idéburna sektorn är större än någonsin.

Om regeringen menar allvar med att långsiktigt stärka samhällsbygget måste seriösa och genomtänkta satsningar på civilsamhället till. Det räcker inte med fina ord om civilsamhällets viktiga bidrag. Om man vill räkna med ett långsiktigt och professionellt stöd från civilsamhället behöver det synas i konkreta budgetposter.

Hittills har regeringen aviserat 100 miljoner till civilsamhället i extra stöd kopplat till kriget i Ukraina. 30 av dessa hade redan utlovats i pandemistöd och ska alltså snarare ses som en omfördelning än som nya medel. Som jämförelse kan nämnas att civilsamhället, med hjälp av svenska folket och företag/organisationer, hittills har samlat in flera miljarder.

Engagemanget och stödet från det svenska folket är givetvis fantastiskt och något vi alla ska vara stolta och glada över. Men man kunde ju önska att även regeringen skulle se värdet av att satsa offensivt på en nära och långsiktig samverkan med civilsamhället.

Kommentarer från civilsamhället

Flera tongivande civilsamhällesaktörer har redan varit ute och kommenterat regeringens budgetförslag. Till exempel lyfter Studieförbunden i samverkan i sin budgetkommentar att regeringen inte skjuter till några nya medel till ”Svenska från dag ett.” Därmed riskerar verksamheten att avvecklas under hösten och flyktingar från bland annat Ukraina får sämre chanser att lära sig svenska snabbt.

Rädda Barnen påpekar i sin budgetkommentar att Sverige har råd med ett gott flyktingmottagande utan att dra ner på biståndet. Modellen att ta av biståndsbudgeten för att bekosta flyktingmottagandet från Ukraina får därmed kritik.

Forum önskar att regeringen hade gjort större satsningar på de människor som har hamnat i social utsatthet i spåren av coronapandemin. De lyfter också behovet av samordning av frivilliga i kris. 

Satsningar på arbetslösa

Regeringen vill trycka tillbaka långtidsarbetslösheten men vi saknar en hel del verksamma åtgärder på området. De människor som har varit arbetslösa mer än två år närmar sig 100 000 personer och fortsätter att öka. Bland de långtidsarbetslösa bedöms över 40 000 personer ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Men vi vet också att mörkertalet är stort.

Den här utvecklingen behöver brytas och civilsamhället kan vara en del av det arbetet, om regeringen skulle välja att resurssätta sina ambitioner på området. Vi har tidigare, tillsammans med Skoopi, lagt fram förslaget Civilsamhälleslyftet.

Pandemin har lett till omsorgsskuld

Pandemin och dess återverkningar på samhället fortsätter att kräva politiska åtgärder från regeringens sida. Flera av Fremias medlemmar i civilsamhället fungerar som ett yttersta skyddsnät, som möter och fångar upp de mest socialt utsatta människorna, som faller utanför de offentliga trygghetssystemen. I vår rapport om civilsamhällets erfarenheter från pandemin pekar vi på att de idéburna verksamheterna mött fler än tidigare som har varit i behov av stöd. Våra medlemmar ser hur en omsorgsskuld har växt fram. Samtidigt var de offentliga stöden under pandemin inte anpassade till civilsamhällets logik och de idéburna verksamheterna fick bära en stor del av de pandemirelaterade merkostnaderna själva. Det hade behövts tydliga förslag i vårpropositionen för att adressera dessa problem.

Inget om kooperativa företag

Vårbudgeten saknar också förslag för att stärka den kooperativa sektorn och det kooperativa företagandet. Därmed riskerar Sverige att gå miste om den potential som kooperationen har att lösa Sveriges utmaningar. Svensk kooperation har kommenterat budgeten.