Stora brister synliggörs i civilsamhällets coronarapport

Under coronapandemin ökade samhällets behov av insatser från civilsamhället. Samtidigt drabbades många organisationer hårt av pandemin och fick inte heller del av statens stödåtgärder. Nu lanseras civilsamhällets coronarapport ”Pandemin och civilsamhället – konsekvenser, insatser och stödåtgärder.”

Coronapandemin har visat att civilsamhällets organisationer har en avgörande roll i kriser. Ett starkt civilsamhälle minskar risken för att människor ramlar genom maskorna i samhällets skyddsnät, och begränsar de negativa konsekvenserna av social och ekonomisk utsatthet. Många av civilsamhällets organisationer kom under pandemin snabbt i gång med verksamhet för att stötta individer i utsatthet, och för att understödja offentliga insatser inom vård och omsorg.

– Civilsamhället har en avgörande uppgift som samverkanspart och behöver stå starkt för att kunna fånga upp de människor som de offentliga skyddsnäten har svårt att nå. I varje stor samhällsförändring spelar civilsamhället en särskilt viktig roll. Även om det sociala skyddsnätet i Sverige i stort fungerar, finns det en ekonomisk utsatthet som i pandemins spår riskerar att förvärras, säger Patrik Schröder, samordnare civilsamhälle, Fremia.

Utlovade stöd uteblev

Samtidigt som behoven av insatser från civilsamhället ökade, drabbades många organisationer själva av pandemin på olika sätt. Minskade intäkter, potentiella nedläggningar till följd av nedstängda verksamheter, lägre engagemang till följd av restriktioner – det är bara några exempel. Det drabbar i sin tur alla de människor som är berörda av verksamheterna. Staten tog tidigt initiativ till stödåtgärder för att mildra effekterna av långtgående restriktioner riktade till drabbade branscher, sektorer och enskilda. Tyvärr fick stora delar av civilsamhället och idéburen sektor inte del av stöden.

– Först kunde civilsamhällets organisationer inte få del av stöden alls på grund av regler kring bland annat moms och F-skatt. Senare uteslöts stiftelser. Många verksamheter inom den idéburna vården och omsorgen har blivit utlovade stöd, både för merkostnader och för direkta insatser, som i stället har fastnat hos landets kommuner eller i praktiken varit omöjliga att söka på grund av orimlig byråkrati. En verksamhet med brukare från ett 50-tal kommuner förväntades till exempel söka ersättning från respektive kommun för sina merkostnader, säger Patrik Schröder.

Pandemin belyser samhällsbrister

Coronakommissionen har i sina delbetänkanden riktat skarp kritik mot den svenska hanteringen av pandemin. Brister kopplade till smittspridning, smittskydd, sjukvård och folkhälsa uppmärksammas. Kommissionen slår fast att civilsamhällets roll har varit betydande under krisen när viktiga samhällsfunktioner har pausats. Coronakommissionen menar därför att beslutsfattare måste få bättre kunskap om civilsamhället, och även inkludera erfarenheter från civilsamhällets organisationer i en framtida krisberedskap.

– Pandemin har synliggjort en rad brister i samhället, som fanns där redan innan den bröt ut. För att tackla dessa brister, och bidra till ett nytt samhällskontrakt, gick stora delar av civilsamhället samman sommaren 2020 och initierade Nysta – Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Sammantaget ger våra rapporter ”Pandemin och civilsamhället” och ”Nystarapporten” en bra bild av vad som krävs för att skapa ett samhälle som står bättre rustat inför kommande kriser – ett bättre samhälle, helt enkelt, säger Patrik Schröder.

Bakom rapporten ”Pandemin och civilsamhället – konsekvenser, insatser och stödåtgärder” står Famna, Forum, Fremiaoch Giva Sverige.

Hela civilsamhällets coronarapport: https://www.fremia.se/globalassets/fremia/relaterade-dokument/intressepolitik/pandemin-och-civilsamhallet.pdf

För mer information, kontakta:
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare, Famna, 070-555 74 76, ulrika.stuart@famna.org
Anna Snell, presskontakt, Forum, 073-554 23 23, anna.snell@volontarbyran.org
Patrik Schröder, samordnare civilsamhälle, Fremia, 072-076 27 22, patrik.schroder@fremia.se
Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige, 073-661 22 93, charlotte@givasverige.se

Mer material:

Nystarapporten: https://nysta.nu/v-rt-material/nystarapporten

Visa på Mynewsdesk

Ladda ner rapporten "Pandemin och civilsamhället"