Samhället är större än staten

Hur påverkar budgeten för 2023 civilsamhället

Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare:

"Positivt att organisationer formade på etnisk grund får fortsatt stöd."

Regering har under hösten formulerat mandatperiodens inriktning och ambitioner i Tidöavtal, regeringsförklaring och budget. Regeringens politik och statsbudgeten har betydelse för hela samhället. Men som det också noteras i regeringsförklaringen, samhället är större än staten. Så vad kan vi se av budgetens påverkan på civilsamhällets organisationer och verksamheter?

En snabb läsning av budgeten visar på neddragningar på många områden vid en jämförelse mellan 2022 och 2023. En förklaring är de extra pandemistöden i en rad budgetposter. Stöd som den nya regeringen har valt att inte förlänga. Stöden ligger i stället kvar i nivå med budgeten för 2019. Givet att det är ordentligt drag i inflationen nu så innebär det minskade stöd på totalen.

Mer pengar till barn- och ungdomsorganisationer

Det finns flera budgetposter där uppräkningar inte har skett på många år. En sådan är medel till barn- och ungdomsorganisationerna. LSU har lobbat länge för uppräkningar och nu äntligen hörsammats. I en av vårens många ändringsbudgetar beslutades om 50 miljoner kronor extra till ungdomsorganisationerna. I regeringens budget för 2023 ligger en fortsatt förstärkning av statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer om 50 miljoner kronor. Kommande år beräknas motsvarande belopp tillföras anslaget. Stödet till barn- och ungdomsorganisationerna förmedlas av MUFC och ligger nu på 262 miljoner kronor.

Regeringen avsätter 20 miljoner kronor årligen för att möjliggöra en långsiktig finansiering av Bris nationella stödlinje för barn. Givetvis ligger hårt påverkansarbete bakom även detta beslut. Positivt är också att de organisationer som är formade på etnisk grund får fortsatt stöd från regeringen.

Svenska från dag ett kan fortsätta

Studieförbunden fick ett förnyat förtroende att erbjuda Svenska från dag ett. För 2023 avsätts fortsatt 30 miljoner kronor. Folkbildningens och framför allt Studieförbundens medel var en av de budgetposter som diskuterades inför budgeten. Fram till att utbildningsminister Mats Persson (L) meddelade att budgeten skulle vara oförändrad. Så blev det också, i jämförelse med 2019 års budget. I jämförelse med förra årets budget görs i stället en minskning av folkbildningsanslaget med 572 miljoner kronor. Det är folkhögskolan som inte får behålla satsningen på 3 000 extraplatser och yrkesinriktade utbildningar.

Väntade neddragningar på bistånd

Biståndet har fått omfattande neddragningar. Enprocentsmålet har avskaffats till förmån för en fast summa på 0,89 procent som ska gälla de kommande tre åren, vilket motsvarar 56 miljarder kronor. Neddragningen ligger på cirka 7 miljarder kronor. Riktningarna går från långsiktigt utvecklingsarbete till humanitärt bistånd men också från stöd till multilaterala FN-sammanhang till civilsamhällesorganisationer.

Satsning på idrott i utsatta områden

Idrotten ligger kvar på tidigare nivåer men får två särskilda satsningar. En med fokus på att stimulera träning bland äldre på 25 miljoner kronor. Den andra syftar till förebyggande insatser genom idrott i socioekonomiskt utsatta områden, här satsas 100 miljoner kronor.

Som vår vd Petter Skogar skriver är det ofta våra medlemmar inom civilsamhället och den idéburna sektorn som får fånga upp dem som det offentliga skyddsnätet inte mäktar med att hjälpa. Med ett tuffare ekonomiskt läge och ökad utsatthet kommer också behoven av insatser från civilsamhället att öka. Det behovet tar regeringens budget inte höjd för.