Inspel till Kammarkollegiet inför kommande register för idéburna aktörer i välfärden

Famna och Fremia har knutit kontakt med Kammarkollegiet, som har fått regeringens uppdrag att skapa det system för registrering av idéburna aktörer i välfärden som ska införas från 1 januari 2023. Registret är en viktig del av riksdagsbeslutet i juni om idéburen välfärd.

Att skapa ett register över idéburna välfärdsaktörer är en bärande del av riksdagsbeslutet om idéburen välfärd som klubbades igenom i juni. Hur ett sådant system för registrering och tillsyn av idéburna aktörer kommer att utformas är viktigt för våra medlemmar. Registret måste bli tillförlitligt, så att det underlättar för kommuner och regioner som vill göra reserverade upphandlingar riktade till idéburen sektor. Men vi vill samtidigt undvika att avgifterna för registrering blir för höga, eller att detaljer i regelverket utformas på ett sätt som sätter krokben för idéburna aktörer att bidra mer i välfärden.

Vi har nu, i inledande möten, bidragit med fakta och inspel från den idéburna sektorns och civilsamhällets perspektiv till Kammarkollegiets utvecklingsarbete. Vi kommer att fortsätta dialogen med Kammarkollegiet och bistå dem på alla vis vi kan för att det kommande registret ska bli så ändamålsenligt som möjligt för våra medlemmar.