Fler bör kunna bli fast omsorgskontakt i hemtjänsten

I äldreomsorgen finns många medarbetare utan undersköterskeutbildning, men med lång erfarenhet i yrket. Om dessa medarbetare utestängs från att kunna vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten, riskerar vi att den kommande reformen i praktiken inte blir genomförd. Det varnar Fremia för inför riksdagens behandling av regeringens lagförslag.

Riksdagen ska i vår ta ställning till regeringens proposition 2021/22:116 En fast omsorgskontakt i hemtjänsten. I propositionen föreslås lagkrav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt från 1 juli i år. Från och med halvårsskiftet 2023 vill regeringen att den som utses till fast omsorgskontakt ska vara utbildad undersköterska.

Fremia ser positivt på regeringens förslag om fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Det bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet för de äldre. Men vi bedömer att medarbetare med lång erfarenhet i yrket, men som saknar yrkestiteln undersköterska, också kan ha den yrkeskompetens som behövs för rollen.

Vi ser en risk att kommunerna – och de idéburna och andra fristående vård- och omsorgsgivare som verkar på deras uppdrag – på grund av rekryteringsutmaningarna i äldreomsorgen inte kommer att kunna erbjuda fast omsorgskontakt till alla dem som har behov av det.

Skrivelse till socialutskottet

Fremia och Famna har därför skrivit till riksdagens socialutskott. Vi föreslår att socialutskottet i sin behandling av propositionen kompletterar lagförslaget, så att även medarbetare i äldreomsorgen utan undersköterskeutbildning, men med lång erfarenhet i yrket, kan vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

De satsningar som nu sker på att höja utbildningskompetensen i äldreomsorgen är mycket välkomna och kommer på sikt att ha stor betydelse. Men ny lagstiftning måste ta hänsyn till hur den faktiska situationen ser ut. Andelen undersköterskor bland kommunernas omsorgsanställda är, enligt SKR, ungefär 65 procent. Det innebär att nästan 62 000 medarbetare som är verksamma i kommunernas äldreomsorg utesluts från uppdraget som fast omsorgskontakt, trots många år i yrket. Till det ska läggas alla medarbetare hos fristående omsorgsgivare som har arbetat länge i äldreomsorgen, men inte är undersköterskor.

Ge idéburna aktörer rimliga förutsättningar

Regeringen bedömer att kommunernas kostnader på grund av lagändringarna kommer att öka med 686 miljoner konor. I det sammanhanget har vi uppmärksammat riksdagen på att det i dag saknas rimliga ekonomiska förutsättningar för idéburna verksamheter i många kommuners valfrihetssystem. För att lagförslaget om fast omsorgskontakt ska kunna realiseras behöver kommunernas ersättningssystem utvecklas så att idéburna aktörer i hemtjänsten får de förutsättningar som krävs för att klara uppdraget.