Konkreta lösningar får politikerna att lyssna

Tänk långsiktigt. Var relevant, konsekvent och aktuell. Och visa hur ni kan lösa viktiga samhällsutmaningar. Det är några av framgångsrecepten för att få politiker att lyssna – och agera. Det framkom under en utbildning i politiskt påverkansarbete på regional och lokal nivå, som Fremia och Famna arrangerade 8 december 2021.

Det är många som vill nå fram till politikerna och på så sätt försöka påverka politiska beslut som kan ha stora effekter – både för de idéburna verksamheterna själva och för medborgarna. Det gäller inte minst Fremias och Famnas medlemmar inom vård och omsorg, som behöver ha bra ingångar till framför allt den lokala och regionala politiken. Men det är inte alltid helt lätt att navigera i de politiska korridorerna. Det var utgångpunkten för en halvdagsutbildning för medlemmar, som vi arrangerade tillsammans med Famna i onsdags.

Utbildningen hölls av Ella Bohlin, tidigare regionråd i Stockholm och nu egenföretagare och PR-konsult, och Karin Liljeblad, senior branschexpert för idéburen välfärd hos Fremia. Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton modererade.

Ella Bohlin inledde med att konstatera att det tar tid och kraft att få bra stuns i sitt politiska påverkansarbete. Därför behöver man tänka långsiktigt. En bra början är att lägga resurser på kunskapsinhämtning, se till att ha tydliga budskap, vara konkret och knyta an till aktuella frågor.

– Till exempel handlar mycket inom vårdområdet nu om omställningen till god och nära vård, som politiker är intresserade av att utveckla. Det finns också mycket pengar i den satsningen som går till regionerna via staten. Då är det viktigt för er att fundera över hur ni kan knyta an till den frågan och visa att ni har lösningarna, sa Ella Bohlin.

Från särintresse till allmänintresse

Det gäller att inte sätta all sin tilltro till en politiker eller ett politiskt parti, menade Ella Bohlin. Man har större möjlighet att få igenom sina förslag genom att gå via majoritetsstyret i en region eller kommun. Samtidigt ska man inte glömma oppositionen. De kan lägga motioner och ställa frågor, interpellationer, till majoriteten.

– Politiker vill kunna visa sina väljare att de har varit aktiva. Det bästa är därför att komma med lösningar på problem som politiken brottas med, gärna sådant som man vet att en viss politiker är särskilt intresserad av, sa Ella Bohlin.

Karin Liljeblad var inne på samma spår, och lyfte att det är viktigt att vara just lösningsorienterad. Fundera på: Hur bidrar ni till att lösa problem som invånarna i regionen/kommunen har?

– Det handlar om att gå från särintresse till allmänintresse. Många av era frågor handlar om ersättningar, till exempel inom LOV, som inte räknas upp. Då kan ni riskera att uppfattas som särintresse. Om ni i stället kan visa hur frågan hänger ihop med möjligheterna att tillhandahålla god och nära vård, så blir det i stället ett allmänintresse och därmed viktigt för politikerna. Lyft gärna goda exempel från andra regioner eller kommuner för att konkretisera och visa att förändringar är möjliga, sa Karin Liljeblad.

– Och använd gärna oss på Fremia och Famna, särskilt om ni behöver lyfta obekväma frågor. Vi har inte samma behov som ni har av att ha goda avtalsrelationer med regionen eller kommunen. Vi kan vara lite tuffare.

Hon menade också att vi som verkar inom den idéburna sektorn bör ha gemensamma övergripande budskap.

– Var konsekventa i era budskap så att politikerna känner igen sig när ni träffar dem.

Bygg oväntade allianser

För att nå fram med sitt påverkansarbete är det nödvändigt att bygga långsiktiga partnerskap med politiker och andra beslutsfattare. Men även med andra relevanta aktörer.

– Det får gärna vara lite oväntade allianser. Jag blev en gång inbjuden till ett seminarium som arrangerades av två konkurrerande läkemedelsbolag. Det tyckte jag lät spännande och valde att prioritera, just eftersom det var oväntat. Det finns en attraktionskraft i det, sa Ella Bohlin.

Det kan även vara bra att förstå drivkrafterna bakom det politiska arbetet, både generellt och för enskilda politiker. Det kan hjälpa till att slå an en sträng som gör den där lilla skillnaden. Målet är att få en politiker att bli ambassadör för er sak.

– Se till att ni är synliga i politikernas omvärld: Var nyfikna på vad de politiska beslutsfattarna gör, även när ni inte driver på i en specifik fråga. Bygg långsiktiga kontakter genom samtal, mejl och i sociala medier. Uppdatera ansvariga politiker om vad som händer i er verksamhet och bjud in dem att besöka er. Visa uppskattning när de skriver en bra debattartikel, eller tar positiva initiativ, sa Karin Liljeblad.

Glöm inte tjänstemännen

Det räcker inte att påverka politiker, även tjänstemän i förvaltningar måste beaktas. De  har stort inflytande på beslutsprocessen.

– Som politiker kan det vara svårt att få gehör för en ståndpunkt som går emot vad en tjänsteman föreslår efter en längre tids utredning. För att få bra genomslag i sin påverkan behöver man träffa både politiker och tjänstemän, och gärna även professionen i form av exempelvis läkare. En läkarrock vinner nästan alltid över en politikerkavaj, sa Ella Bohlin med glimten i ögat.

När det gäller upphandling är det viktigt att ha tidig dialog med tjänstemännen i förvaltningen, helst redan innan upphandlingen har startat så att den får en rimlig utformning. Upphandlingsfrågor är komplicerade och politikerna har inte den expertkunskap som behövs, utan förlitar sig på tjänstemännens förslag till beslut.

I synnerhet juristerna har stor makt i regioner och kommuner. Om de säger nej till ett förslag, är det svårt för en tjänsteman eller politiker att driva det vidare. Om man stöter på patrull här, gäller det att vara konstruktiv och hitta en väg så att regionens/ kommunens jurist inte motsätter sig förslaget.

Ella Bohlin lyfte också att det är centralt att ha förståelse för hur budgetprocessen ser ut. Den skiljer sig något mellan olika regioner/kommuner, så kolla hur det ser ut där du är verksam. När budgetbeslut tas i november, vilket är vanligt, är bästa tiden att påverka februari–augusti.

Fler sätt att påverka:

  • Delta aktivt i branschråd som större regioner och kommuner har.
  • Medverka i olika former av nätverk för vård- och omsorgsgivare i regionen/kommunen.
  • Ta fram fakta och statistik för att underbygga dina förslag.
  • Ta den mediala debatten när det behövs.
  • Arrangera rundabordssamtal och seminarier.