En ny omställningsorganisation byggs

Ny omställningsorganisation ska hantera kompetens- och omställningsstöd för tjänstemän inom Fremias område.

Fremia och PTK har tecknat ett nytt huvudavtal för trygghet, omställning och anställningsskydd. En del i överenskommelsen är att Fremia och PTK gemensamt bygger upp en ny omställningsorganisation för tjänstemän.

Publicerad 1 november 2022.

Fremia och PTK arbetar nu intensivt med att bygga upp en omställningsorganisation, som kommer att erbjuda omställnings- och kompetensstöd till tjänstemän från början av 2023. Den nya omställningsstiftelsen finansieras av premier från dig som arbetsgivare inom Fremia. Avgifterna börjar tas in från och med den 1 november 2022 av Folksam.

Omställningsärenden under övergångsperioden

Omställningsärenden som uppkommer mellan den 1 oktober 2022 och januari 2023, ger rätt till hjälp och stöd från den nya omställningsorganisationen, men först i januari 2023. Exempelvis kan det handla om uppsägningar på grund av arbetsbrist eller omställning vid sjukdom. Som arbetsgivare kan du tidigast vända dig till den nya omställningsorganisationen i januari 2023. Det gäller även för dina anställda tjänstemän, exempelvis vid ansökan om kompletterande omställningsstudiestöd.

Individer som redan är inne i aktiv omställning fullföljer den, via den tidigare omställningsorganisationen, exempelvis TRR eller TRS.

Eget inflytande i omställningsfrågor

Genom att bygga upp en egen omställningsorganisation får parterna eget inflytande i omställningsfrågor för tjänstemännen inom Fremias område, i stället för att som tidigare ingå i och finansiera andra omställningslösningar. Omställning för arbetare inom LO-området hanteras på samma sätt redan idag, genom den egna omställningsorganisationen CIKO.

En självständig omställningsorganisation för tjänstemän gör det möjligt att utforma och erbjuda omställningsstöd utifrån den kooperativa och idéburna sektorns behov. Det säkerställer din attraktivitet som arbetsgivare och din långsiktiga kompetensförsörjning.

Omställning i nya huvudavtalet

Följande överenskommelser om omställning finns i det nya huvudavtalet mellan Fremia och PTK:

 • Avgångsersättning, AGE är en del av omställningsstödet för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Alternativt kan den som vill utbilda sig vara berättigad till kompletterande studieersättning.
 • Ett förstärkt omställningsstöd till sjuka.
 • Möjlighet att under anställningen söka statligt omställningsstudiestöd och kompletterande omställningsstudiestöd för ekonomisk utfyllnad vid studier.
 • Mer rådgivning och vägledning till anställda.
 • Parterna bygger upp en egen omställningsorganisation för tjänstemän inom Fremias område. Med start i januari 2023 ska omställningsorganisationen erbjuda omställnings- och kompetensstöd.
 • En gemensam omställningsnämnd inrättas. Nämnden fattar beslut om vissa individärenden och gör tolkningar utifrån omställningsdelarna i huvudavtalet.
 • Omställningen finansieras av premier från arbetsgivare inom Fremias område, enligt den nya standarden på arbetsmarknaden: 0,55 procent av årslönesumman. 0,15 procent av årslönesumman återbetalas årligen till arbetsgivaren.
 • Under uppbyggnaden av den nya omställningsorganisationen, i högst 5 år, tas det ut en extra avgift på 0,1 procent av årslönesumman.
 • För företag med hängavtal, som varken tillhör Fremia eller en annan arbetsgivarorganisation, tas ett extra påslag om 0,40 procent av årslönesumman ut.

Andra delar i nya huvudavtalet

 • Utifrån reglerna i nya LAS, som gäller från den 1 oktober, kan du som arbetsgivare undanta tre personer vid turordning vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Med det nya huvudavtalet kan ytterligare undantag göras.
 • Regelverket kring villkoren för sakliga skäl för uppsägning tydliggörs.

Uppdaterad
den 9 november, 2022

Relaterat innehåll