Överenskommelse för att bryta långtidsarbetslösheten

I dag lanserar Arbetsförmedlingen och arbetsgivarorganisationen Fremia en nationell överenskommelse för att motverka långtidsarbetslösheten. Målet är att stärka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och idéburna aktörer, och på så sätt skapa förutsättningar så att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får ökade möjligheter till behovsanpassat stöd och för att kunna övergå i arbete eller studier.

Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Andelen långtidsarbetslösa av samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen låg i mars på 49 procent. 57 procent av de långtidsarbetslösa har varit arbetslösa i två år eller längre. Exempel på arbetssökande med svagare konkurrensförmåga är utomeuropeiskt födda, de med kort utbildning, arbetslösa 55+ och de med en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.

– Att bryta den här utvecklingen är centralt, både för de enskilda individerna som är arbetslösa och för samhället i stort. Det krävs därför fortsatt kraftfulla satsningar. Samverkan med kommuner och andra aktörer är avgörande för en effektiv arbetsmarknadspolitik. Jag är därför mycket glad att vi nu gemensamt tar ansvar för att samordna dialogen mellan det civila samhället och Arbetsförmedlingen i syfte att hitta innovativa och ändamålsenliga lösningar för att motverka långtidsarbetslösheten, säger Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen.

I samband med undertecknandet bildas Nationell samverkansgrupp för idéburen verksamhet inom det arbetsmarknadspolitiska området. Syftet är att skapa en struktur för strategisk och långsiktig samverkan mellan Arbetsförmedlingen och idéburen sektor inom ramen för den statliga arbetsmarknadspolitiken. Samverkansgruppen ska underlätta regionala och lokala initiativ och skapa förutsättningar för idéburna aktörer att ge anpassade insatser till personer som står långt från arbetsmarknaden för att fler ska närma sig arbete eller studier.

– Idéburna aktörer inom civilsamhället har lång erfarenhet av att arbeta med exempelvis förstärkt arbetsträning och anpassade anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vår överenskommelse med Arbetsförmedlingen lägger grunden för civilsamhällets tydliga deltagande i arbetsmarknadspolitiken – och vi har mycket att bidra med. Fremias uppdrag är att samla alla idéburna aktörer i dialogen, säger Petter Skogar, vd på Fremia.

Under 2022 prioriterar samverkansgruppen dialog om de regeringsuppdrag som Arbetsförmedlingen har fått kring långtidsarbetslöshet. Gruppen kommer att fokusera på möjligheter och utmaningar med nuvarande regler och lagstiftning och på att hitta gemensamma evidensbaserade verktyg och framgångsfaktorer. Arbetsförmedlingen har därutöver satt i gång ett internt arbete med att ta fram statistik över hur marknaden för idéburna aktörer inom arbetsmarknadspolitiken ser ut idag.

Överenskommelsen undertecknas i dag den 10 maj av Petter Skogar, Fremia, och Lars Lööw, Arbetsförmedlingen.

Fakta överenskommelsen:
Överenskommelsen gäller till och med 31 december 2023. Den följs upp kontinuerligt och revideras vid behov. Avsikten är att senast i november 2023 träffa en ny överenskommelse om fortsatt samverkan.

Samverkansgruppen strävar efter en representation som återspeglar en bredd av aktörer inom ramen för den statliga arbetsmarknadspolitiken, med hänsyn till storlek, geografi och sakområde, samt den mångfald av grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Idéburen sektor avgränsas i detta sammanhang till idéburna aktörer (civilsamhällets organisationer, ideella föreningar, sociala företag, kooperativa företag) som bedriver eller avser att bedriva verksamhet på uppdrag av eller i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Deltagande aktörer är:
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivaralliansen
Coompanion
Famna
Folkbildningsrådet
Fremia
Fryshuset
Riksföreningen Sveriges stadsmissioner
Riksidrottsförbundet
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Skoopi
Studieförbunden
Svenska Kyrkan
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

För kommentarer, kontakta:
Lars Lööw, överdirektör, Arbetsförmedlingen, via presstjänsten 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
Petter Skogar, vd, Fremia, 072-076 27 22, petter.skogar@fremia.se

Övrig information och presskontakt:
Jonas Gustafsson, pressansvarig, Fremia, 0708-995560, jonas.gustafsson@fremia.se

Visa på Mynewsdesk