Tre momsnyheter som påverkar civilsamhället

Hyresmomsen, internmomsen och moms på second hand.

Regler för mervärdesskatt, moms, kan vara krångligt att hålla koll på. Men det kan också vara väldigt viktigt. Under våren 2024 har det hänt saker inom tre olika momsfrågor med bäring på civilsamhället.

Hyresmomsen

En del organisationer i civilsamhället har svårt att hitta lokaler, på grund av den så kallade hyresmomsen. Bland andra Civos, Studieförbunden i samverkan och Riksidrottsförbundet har drivit frågan att den ska avskaffas.

8 maj beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att se över om reglerna om frivillig beskattning för moms vid uthyrning av lokaler ska utvidgas till fler situationer än i dag. Utredaren ska också bedöma hur momsreglerna om justering av tidigare gjorda avdrag vid fastighetsförsäljning ska ändras för att bli förenliga med EU-rätten och i det sammanhanget överväga frivillig beskattning vid försäljning av fastigheter.

Internmoms

Internmomsen har blivit en riktig långkörare för civilsamhället. Studieförbunden i samverkan, Riksidrottsförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan tog i höstas frågan till skatterättsnämnden för att få ett förhandsbesked på tolkning av den nya momslagen som trädde i kraft 1 juli 2023. En oenig skatterättsnämnd har under våren 2024 kommit fram till att internmoms fortsatt ska betalas.

– Men skam den som ger sig. Studieförbunden, RF och SV har överklagat till högsta förvaltningsdomstolen och vi hoppas nu på ett nytt och positivt besked, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

Moms på second hand

Regeringen tillsatte under våren en utredning för att undersöka om det går att förenkla regelverket för företag och organisationer som säljer begagnade varor och för dem som vill skänka varor till välgörenhet. Utredningen, som ska redovisa sina slutsatser senast 31 mars 2025, ska bland annat:

  • Ta ställning till om bestämmelserna om förenklad vinstmarginalbeskattning kan utformas på ett sätt som förenklar för företagen och därmed underlättar försäljningen av begagnade varor som är lämpade för återanvändning.
  • Överväga om regelverket om uttagsbeskattning kan utformas så att mervärdesskattekonsekvenserna vid gåvor av varor till hjälporganisationer och liknande blir mer förutsebara.

– Fremia var initialt positivt inställda till utredningen. Enklare regler för att skänka begagnade varor till civilsamhällets organisationer borde vara något positivt, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Men momsfrågor är aldrig enkla och det kan finnas frågeställningar i utredningen som inte per automatik är till civilsamhällets fördel. Därför behöver utredningens arbete följas nära, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.