Debatt: ”Prioritera utredningar av välfärdsbrottslighet”

Det är avgörande för samhällets tillit till välfärdssystemet att misstänkt brottslighet utreds och att åtal kan väckas. Det skriver Fremia tillsammans med SKR, Sobona och Vårdföretagarna i Dagens Samhälle.

Välfärdsbrottslighet utgör ett hot mot demokratin. Flera undersökningar visar att denna typ av brottslighet ökar i omfattning och att den drabbar såväl kommuner och regioner som fristående aktörer och statliga myndigheter.

Välfärdsbrottsligheten är systemhotande på flera sätt. Offentliga resurser försvinner till personer och verksamheter som inte har rätt till dessa medel. Det innebär stöld från skattebetalarna och från de enskilda individer som inte får den vård eller omsorg de har rätt till. Alla som verkar i brottsutsatta branscher påverkas också. Långsiktigt urholkar välfärdsbrottsligheten tilliten till såväl rättsväsendet som välfärdssystemen. Den nationella politiken har varit alltför saktfärdig, trots att det från flera håll har lyfts konkreta förslag under många års tid.

Behov av ökad kunskap 

Vi välfärdsaktörer är helt inställda på att göra vad vi kan för att komma till rätta med problemen. Olika kommuner, regioner, vårdföretag, assistansanordnare och idéburna organisationer har kommit olika långt i arbetet. Det finns ett fortsatt behov av att öka kunskapen och kännedomen om problembilden, liksom om vilka arbetsmetoder man kan använda i arbetet mot välfärdsbrottsligheten.

På många håll i landet är välfärdsbrottslighet inom hälso- och sjukvården fortfarande ett relativt outforskat område. Här finns dock erfarenhet hos till exempel Region Stockholm och Västra Götalandsregionen, som arbetat systematiskt med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet under många år. Men det behövs krafttag – i form av både kunskapsinhämtning och reformarbete.

Informationsutbyte mellan och inom myndigheter är avgörande, liksom att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kan bedriva ett effektivt tillsyns- och tillståndsarbete, på ett sätt som främjar ansvarstagande utan att tillföra en alltför stor administrativ börda. Vidare behövs en lagstiftning som ger kommuner och regioner rätt verktyg och förutsättningar för att kontrollera att inte oseriösa aktörer tar sig in i välfärden.

Behovet av lättnader i regelverk och sekretesslagstiftning har vi uppmärksammat regeringen på vid flera tillfällen. Vi får signaler om att flera av förslagen som våra respektive organisationer har lyft nu ses över. Det är utmärkt. Men polismyndighetens arbete med att utreda, så att brottslingar kan åtalas och bli fällda, är en avgörande del som i dag brister.

Vi som vet hur välfärdssystemen fungerar och kan våra verksamheter har identiferat en rad konkreta åtgärder som skulle täppa till kryphål och minska risken för brottslighet. Men att hålla den systemhotande organiserade brottsligheten borta från välfärden är primärt politikens och de rättsvårdande myndigheternas ansvar.

Ge polisen bättre förutsättningar

Därför skickar vi nu en tydlig uppmaning till regeringen: Ge polismyndigheten uppdrag och förutsättningar för att kunna prioritera utredningar av välfärdsbrottslighet.

Det är avgörande för samhällets tillit till välfärdssystemet att misstänkt brottslighet utreds och att åtal kan väckas. Att ärenden inte utreds trots omfattande underlag och bevisning är slöseri med skattebetalarnas pengar. Det går också emot regeringens ambition om att ta krafttag mot brottslighet.

Det behövs fällande domar för att skicka en tydlig signal, både till dem som begår brott och till övriga samhället, om att det råder nolltolerans mot missbruk av vårt välfärdssystem. När polisanmälningar läggs ner utan utredning skickas motsatt signal. Regeringen måste säkerställa att polisen har rätt förutsättningar och ett tydligt uppdrag, för att kunna göra det jobb som krävs.

Antje Dedering, förbundsdirektör, Vårdföretagarna
Palle Lundberg, vd, SKR
Per Nordenstam, vd, Sobona 
Petter Skogar, vd, Fremia

Debattartikeln publicerades först i Dagens Samhälle