IVO informerar om tillståndsplikten för skyddat boende

Arrangerar digitala träffar i början av mars

Den 1 april 2024 träder nya lagregler i kraft som syftar till att stärka rättigheterna för barn och vuxna i skyddat boende. Reglerna påverkar alla Fremias medlemmar som driver skyddat boende för vuxna och barn som behöver stöd och skydd till följd av hot och våld. Nu informerar IVO om de nya reglerna i flera digitala möten i början av mars.

Riksdagsbeslutet innehåller ett antal lagändringar, men Fremia vill i synnerhet uppmärksamma våra medlemmar på följande viktiga förändringar: 

  • Skyddat boende regleras som boendeinsats i socialtjänstlagen.
  • Det införs en skyldighet att söka tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att driva skyddat boende.
  • Lagändringar träder i kraft 1 april 2024.
  • Tillstånd ska sökas senast 1 augusti 2024, av den som redan bedriver skyddat boende.
  • Skyddat boende ska, som huvudregel, upphandlas.

– En del av Fremias medlemmar som driver skyddat boende har sedan tidigare också annan tillståndspliktig verksamhet och vet hur man söker tillstånd hos IVO. För andra medlemmar, som kvinnojourerna, är tillståndsplikt något helt nytt. Det har därför varit viktigt för oss i Fremia att i dialog med IVO lyfta det stora behovet av information för den som aldrig sökt om tillstånd tidigare. Det är glädjande att se att IVO har hörsammat det, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert hos Fremia.

IVO håller informationsträffar 

IVO anordnar inom kort tre digitala informationsträffar om tillståndsplikten och myndighetens tillståndsprövning av skyddat boende. Samma information ges vid tre tillfällen:

  • Fredag 1 mars klockan 10.00–11.00
  • Måndag 4 mars klockan 19.00–20.00
  • Onsdag 6 mars klockan 08.00–09.00

Mötena sänds via Teams. Anmälan görs till e-postadressen: skyddatboende.tillstand2@ivo.se

Vi uppmanar alla medlemmar som berörs att hålla koll på IVO:s informationssida om tillståndsplikten för skyddat boende, så att ni får del av all viktig information. 

Viktig information inför ansökan

– På IVO:s informationssida finns viktig information om hur våra medlemmar och andra om driver skyddat boende kan förbereda sin tillståndsansökan, checklistor för vilka handlingar som behöver finnas med i ansökan, vad IVO kommer att pröva samt frågor&svar. Vi uppmanar våra medlemmar som driver skyddat boende att ta del av all den information som finns där, säger Karin Liljeblad.