Fremia deltar i hearing om angiverilagen

”Den strider mot mänskliga rättigheter”

Petter Skogar:

"Fremia kan inte ställa sig bakom en lag om informationsplikt"

Fremia har blivit inbjudna av Regeringskansliet till en hearing 22 mars om utredningen om stärkt återvändandeverksamhet, specifikt om den del som handlar om informationsutbytet – ofta kallad angiverilagen. ”Våra medlemmar skulle påverkas starkt av en sådan lag, vi är emot att den införs. Den strider mot mänskliga rättigheter”, säger Petter Skogar, vd för Fremia.

Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet har flera uppdrag, men det som har fått mest uppmärksamhet är den del som handlar om informationsplikten för vissa yrkesgrupper att lämna uppgifter om personer som vistas i landet utan lov.

Nu har Fremia, tillsammans med SKR samt ett urval fackförbund och deras centralorganisationer, bjudits in till en hearing imorgon 22 mars. Den särskilda utredaren, tidigare kammarrättslagmannen Anita Linder, vill få input från arbetsmarknadens parter.

Angiverilagen går emot vår värdegrund

Bland Fremias medlemmar finns många idéburna organisationer, som driver verksamhet på det offentligas uppdrag i välfärden, och organisationer inom civilsamhället. En informationsplikt skulle gå stick i stäv med dessa organisationers värdegrund. Många driver dessutom social verksamhet för papperslösa för att lindra nöd och utsatthet.

– Fremias medlemmar möter barn, unga och vuxna utan tillstånd bland annat i sina stödtelefonlinjer, i sin uppsökande verksamhet på gator och torg och i öppna sociala verksamheter för barn, unga och vuxna. De vet av erfarenhet vilken oerhört utsatt situation dessa barn och vuxna befinner sig i, säger Petter Skogar, vd för Fremia.

– Att barn som befinner sig här utan tillstånd, enligt lag, har rätt till skolgång, och att såväl barn som vuxna har rätt till tand- och sjukvård som inte kan anstå handlar om att leva upp till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, såsom FN:s Barnkonvention. Det är inget som vi tar lätt på, eller tänker tumma på.

Fremia har haft kontakt med utredningen

Fremia tog tidigt kontakt med utredningen om att vi ville träffa dem i just frågan om informationsplikten. Frågan kan ha stor bäring på offentligfinansierade idéburna och andra fristående aktörer i välfärden som möter papperslösa människor i sin yrkesutövning. En informationsplikt för de idéburna organisationernas medarbetare i välfärden skulle försvåra eller omöjliggöra för många av dem att knyta avtal med det offentliga.

– Det är utmärkt att utredningen bjuder in till hearing med arbetsmarknadens parter. Det vore mycket olyckligt med en informationsplikt, med tanke på att riksdagen införde lagregler för ett år sedan som syftar till att stimulera mer verksamhet i idéburen regi i välfärden. Regeringen har också under innevarande mandatperiod tagit steg för att bidra till mer idéburen verksamhet i välfärden, säger Petter Skogar.

Fremia avvisar förslagen om informationsplikt

Fremia har som avsikt att avråda utredningen från att lägga förslag om en informationsskyldighet för medarbetare hos kommuner och myndigheter som kommer i kontakt med personer utan tillstånd.

– Dessutom avvisar Fremia å det bestämdaste förslag om att införa en informationsskyldighet för verksamheter som verkar på det offentligas uppdrag, eller med offentligt stöd. Det vore inte förenligt med värdegrunden hos våra medlemmar att tillämpa en sådan lagstiftning. Om den typen av bestämmelser införs kommer det att försvåra för idéburna aktörer och civilsamhällsorganisationer att utföra verksamhet på det offentligas uppdrag, eller i samverkan med det offentliga. Det kan inte Fremia ställa sig bakom, säger Petter Skogar.

På förmiddagen 22 mars hålls även en separat hearing med flera civilsamhällesorganisationer.