Synliggör idéburen sektor i SKR:s nationella brukarundersökning

Viktigt att idéburna verksamheter är representerade i statistik och kunskapsunderlag

Din verksamhet har möjlighet att delta i SKR:s nationella brukarundersökningar. Det är ett bra sätt att synliggöra den idéburna sektorn i statistiken. Undersökningarna genomförs på funktionshinderområdet och personlig assistans, samt för öppna insatser och placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vi rekommenderar alla Fremias medlemmar med verksamhet på dessa områden att delta.

I år gör SKR nationella brukarundersökningar på följande områden som berör våra medlemmar:

  • Utförarverksamheter på funktionshinderområdet
    – boenden och boendestöd, daglig verksamhet/sysselsättning samt personlig assistans.
  • Placerade barn och unga i familjehem, stödboende och HVB.
  • Öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård.

Så här gör du för att delta i undersökningen

SKR samarbetar med ett undersökningsföretag som heter Origo Group.

➜ Anmäl din verksamhet här på deras webbplats. 

Grundpriset för att delta i en undersökning är 2 900 kronor plus 10 kronor per respondent. Därutöver kan du beställa tilläggstjänster, som att exempelvis lägga till egna frågor. 

Det finns en tidsplan med några datum som är särskilt viktiga att hålla koll på:  

  • Anmälningsportalen är öppen nu  
  • 13 maj sista dag för att beställa helt nya tilläggsfrågor  
  • 3 juni sista dag för att anmäla deltagande och beställa tilläggstjänster  
  • 16 augusti sista dag för sena anmälningar  
  • 2 september undersökningen sätter igång 

Fremia anordnar ett digitalt möte den 22 maj för våra medlemmar, där företrädare för SKR berättar om brukarundersökningarna och hur de går till.
➜ Läs mer här

Varför bör din verksamhet delta?

Den nationella brukarundersökningen ger er möjlighet att följa vad era brukare tycker om verksamheten. Till skillnad från om ni genomför egna brukarundersökningar kan ni genom att delta i den nationella undersökningen också jämföra era resultat med andra verksamheter, i både kommunal och fristående regi. Resultaten kan därmed fungera som underlag i ert utvecklingsarbete. Resultaten kan även vara till nytta i era kontakter med kommuner och andra myndigheter.

Data ger oss argument i påverkansarbetet

Att din verksamhet deltar är viktigt också för ert och sektorns påverkansarbete. När din och andra medlemmars verksamhet deltar samlas data om den brukarupplevda kvaliteten hos idéburna aktörer, kooperativt drivna verksamheter och andra fristående, värderingsstyrda verksamheter. Det är fakta som behövs för att forskare, myndigheter och andra ska kunna dra slutsatser om vilken roll regin spelar för verksamhetens kvalitet. På så vis kan vi som sektor, utifrån fakta och statistik, påvisa att våra verksamheter leder till hög brukarupplevd kvalitet. Det är tunga argument i påverkansarbetet.

Henrik Petrén

Titel
Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans
Telefonnummer
08-702 54 07
E-postadress

Karin Liljeblad

Titel
Branschexpert välfärd
Telefonnummer
08-702 54 92
E-postadress
Uppdaterad
för 1 månader sen