Replik: Vårdföretagarna har fel

Fremia och Famna debattsvar i Altinget

Vårdföretagarna menar att riktade upphandlingar ger sämre kvalitet, eftersom vinstdrivande aktörer inte får delta. Men det är precis tvärtom: de nya möjligheterna att rikta sig specifikt till idéburna organisationer bidrar till att bredda mångfalden – och därmed utveckla kvaliteten – i välfärden. Det skriver Victoria Engman Broadley, sakkunnig idéburen välfärd, Famna, och Karin Liljeblad, senior branschexpert Fremia, i Altinget.

Vårdföretagarna anser att regeringen bör avskaffa möjligheterna att reservera upphandlingar för idéburna organisationer i välfärden. Tänk att den möjlighet som, sedan årsskiftet, finns att rikta sig till idéburna organisationer ses som ett sådant hot.

Vi väntar fortfarande på det första lyckade exemplet på riktad upphandling till idéburna organisationer. Att upphandlingen av ett äldreboende i Stockholm drogs tillbaka beror på att ersättningen inte var anpassad till hur fastigheten är utformad. Skulle ett privat vårdföretag vara beredda att driva verksamhet som inte går runt och riskera att omsorgen blir lidande? Det hoppas vi inte att Vårdföretagarna menar. I stället borde vi gemensamt driva på för att ersättningen till upphandlade äldreboenden anpassas till de faktiska förutsättningarna.

Vårdföretagarna menar att riktade upphandlingar ger sämre kvalitet, eftersom vinstdrivande aktörer inte får delta. Men det är precis tvärtom: de nya möjligheterna att rikta sig specifikt till idéburna organisationer bidrar till att bredda mångfalden – och därmed utveckla kvaliteten – i välfärden.

Vår andel har inte ökat alls

När den offentliga sektorn öppnades för konkurrens på 1990-talet var förhoppningen att det skulle leda till en stor bredd av aktörer i välfärden. Småföretag, större företag och idéburna organisationer, sida vid sida med den offentligt drivna verksamheten, skulle borga för en välfärdssektor av hög kvalitet. Men utvecklingen visar att det fanns en övertro bland dåtidens politiker på att ”marknaden” själv kan åstadkomma den mångfalden. De kommersiella företagen har ökat sin andel av välfärden från nio procent vid millennieskiftet till ungefär 20 procent tjugo år senare. De idéburna organisationernas andel har inte ökat alls, utan ligger kvar på endast tre procent – långt under hur det ser ut i resten av Skandinavien.

Det är mot den bakgrunden som möjligheten att rikta upphandlingar till idéburna organisationer bör ses. Den som på allvar står upp för valfrihet, kan inte förbise att de stora vårdföretagen med sina resurser har avgörande fördelar i upphandlingar. Vårdföretagarna har en poäng i att de orättvisa förutsättningarna även drabbar små, vinstdrivande företag i välfärden. Det är uppenbart att ”marknaden” inte kan själv lösa detta. Det är därför bra att civilminister Erik Slottner (KD) och regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att följa utvecklingen och vid behov lämna förslag på fler åtgärder för att underlätta för småföretag och idéburna aktörer att delta i offentlig upphandling i välfärden.

Resultatet är tydligt: högst kvalitet håller de idéburna.

 Men om de politiska beslutsfattarna verkligen vill se mer idéburen verksamhet i välfärden – vilket undersökningar visar att de vill – behövs också möjligheterna att kunna göra riktade upphandlingar.

Inga skäl att avskaffa möjligheten

Sveriges stadsmissioner, Ersta diakoni, Rädda Barnen och andra idéburna organisationer har en annan logik än både offentlig verksamhet och de kommersiella vårdföretagen. Idéburna organisationer drivs av samhällsnytta och står urstarka i sina olika värdegrunder. Varenda krona av ett eventuellt överskott återinvesteras i verksamheterna. De volontärer som ofta finns vid sidan av medarbetarna skapar en gemenskap som vi knappast kan få för mycket av i vårt samhälle.

Därtill har forskare från Göteborgs universitet jämfört kvaliteten hos idéburna äldreboenden med kommunernas egna och privat drivna äldreboenden. Resultatet är tydligt: högst kvalitet håller de idéburna.

Det finns med andra ord många skäl för kommuner och regioner att nyttja de nya lagreglerna för att få mer idéburen verksamhet runt om i landet. Men inga skäl för regeringen att avskaffa den möjligheten.

Victoria Engman Broadley, Famna
Karin Liljeblad, Fremia

Texten publicerades först i Altinget