Ett trygghetspaket för en föränderlig arbetsmarknad

Intervju från verksamhetsberättelsen 2022: Fremia, CIKO och Omstella om de nya huvudavtalen om trygghet, omställning och anställningsskydd.

Under 2022 tecknade Fremia nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd med LO och PTK. Genom de nya huvudavtalen säkerställs individens kompetensutveckling och arbetsgivarens flexibilitet, så väl som den kooperativa och idéburna sektorns kompetensförsörjning.

Bild: Jesper Neuhaus, förhandlingschef Fremia, Hanna Becker, vd CIKO, Bengt-Åke Olovsson, vd Omstella.

Omställning är, och har alltid varit, en viktig del i Fremias uppdrag. Att anställda ska ha ett skydd vid arbetsbrist är en självklarhet. De olika trygghetsöverenskommelserna som slöts brett mellan arbetsmarknadens parter under 2022 var en effekt av den nya arbetsmarknadsmodell som den tidigare regeringen beslutade om, där även förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, ingick.

 – I korta drag innebär de nya huvudavtalen att vi parter enades om utökade uppdrag för Fremias numera två omställningsorganisationer, CIKO och Omstella, till att även omfatta kompetensutveckling för ökad rörlighet på arbetsmarknaden, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef på Fremia.

CIKO, som ger omställningsstöd till anställda inom LO:s områden sedan 2018, var redo och rustade för att ta sig an ett utökat uppdrag när det nya huvudavtalet slöts mellan Fremia och LO i oktober 2022.

Omstella å sin sida hade varken ett namn, anställda eller ens en e-postinkorg vid tidpunkten för tecknandet av huvudavtalet mellan Fremia och PTK, den 1 november 2022. Den nya omställningsorganisationen för tjänstemän inom Fremias område var i sig ett resultat av förhandlingarna. Omstella byggdes upp i rekordfart under de sista månaderna av 2022, för att klara målet att slå upp portarna till verksamheten den 1 januari 2023.

Vi har hittat både ansvarsfulla och nytänkande lösningar för att kunna erbjuda vår sektors anställda ett konkurrenskraftigt trygghetspaket

Jesper Neuhaus, förhandlingschef Fremia.

– Vi har genom de båda huvudavtalen visat att den svenska modellen står sig stark. Tillsammans med LO och PTK har vi hittat både ansvarsfulla och nytänkande lösningar för att kunna erbjuda vår sektors anställda ett konkurrenskraftigt trygghetspaket, säger Jesper Neuhaus.

CIKO:s stöd säkrar kompetens i den kooperativa och idéburna sektorn

Fremias två omställningsorganisationer, CIKO och Omstella, har samma grunduppdrag. Det som skiljer dem åt är organisationernas resor mot att bli registrerade hos Kammarkollegiet och fullt ut göra de båda huvudavtalen till verkstad.

Förutom att ge omställningsstöd till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist inom LO:s område, arbetar CIKO även med visstidsanställda och förstärkt stöd till individer som sagts upp på grund av ohälsa. Det innebär att CIKO redan har många års erfarenhet av att arbeta med omställning ur ett bredare perspektiv, som flera av omställningsorganisationerna på den övriga arbetsmarknaden nu tar sig an genom sina respektive trygghetsöverenskommelser.

– CIKO är en viktig aktör och vårt arbete gör skillnad för individerna vi möter. När vi följer upp vårt arbete är det glädjande att se hela 93 procent goda resultat, där våra jobbsökare kommer i nytt arbete eller långtidsstudier efter sin omställningsprocess hos oss, säger CIKO:s vd Hanna Becker.

Jag är särskilt stolt över hur vi ger förstärkt stöd till den som kommer till CIKO med ohälsa i botten.

Hanna Becker, vd CIKO

Hon fortsätter:

– Jag är särskilt stolt över hur vi ger förstärkt stöd till den som kommer till CIKO med ohälsa i botten. Ingen annan aktör kan ge denna grupp samma stöd som vi och de riskerar annars att falla mellan stolarna i systemet. Vi tar ett helhetsgrepp kring deras ohälsoproblematik och skräddarsyr insatserna utifrån den.

Pilotprojekt och att landa i ett nytt uppdrag

Under 2022 har CIKO arbetat med 500 jobbsökare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och därtill 300 personer som vill kompetensutveckla sig med hjälp av det nya omställningsstudiestödet. Under året har även ett pilotprojekt med förebyggande omställningsinsatser gått i mål, där CIKO har bidragit med finansiering. Hundra vårdbiträden har inom ramen för projektet vidareutbildat sig till undersköterskor.

– Tillsammans med LO och arbetsgivaren, Förenade Care, har vi slutfört det treåriga projektet och visat på vilka kraftfulla effekter god samverkan kan få. Det förebyggande omställningsarbetet vill vi vidareutveckla framåt, säger Hanna Becker.

Att upparbeta samarbetsformer och goda relationer med så väl CSN som Kammarkollegiet och övriga omställningsorganisationer har varit viktigt under 2022. I och med det nya huvudavtalet mellan Fremia och LO har CIKO:s uppdrag breddats och den egna organisationen förstärkts. CIKO har arbetat utifrån devisen att det ska vara lätt att göra rätt från början och därför satsat mycket på att ha en stark digital närvaro.

– Vi har vidareutbildat alla våra rådgivare inom studie- och yrkesvägledning på specialistnivå och ökat vår bemanning. Mycket har också handlat om att utveckla våra system för att kunna hantera de olika typer av stöd och ersättningar till individer och arbetsgivare som den nya trygghetsöverenskommelsen ger, säger Hanna Becker.

Omstella har byggts upp på rekordtid

Omstellas vd Bengt-Åke Olovsson hade i runda slängar en månad på sig att sjösätta en startklar omställningsorganisation för tjänstemän inom Fremias område när han klev på uppdraget i början av december 2022. Han har arbetat med olika omställningsförsäkringar i 20 år och har i sin tidigare roll som vd på Startkraft fått topprankningar för det kvalitetsmässigt bästa företaget i omställningsbranschen.

Omstellas styrelse lämnade över stafettpinnen för det praktiska utförandet till Bengt-Åke som satte i gång omgående.

– Mina högsta prioriteringar under slutet av 2022 var att anställa de bästa rådgivarna som fanns på marknaden, att snabbt sätta mig in i Fremias och PTK:s huvudavtal och att registrera Omstella hos Kammarkollegiet. Mitt team har på rekordtid säkerställt att vi har haft det mest nödvändiga på plats för att kunna ta emot de som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist direkt från januari 2023, säger Bengt Åke Olovsson.

Vi har uppfyllt målet att vara tillgängliga från start.

Bengt-Åke Olovsson, vd Omstella.

Han fortsätter:

– Vi är givetvis bara i början av vår utvecklingsresa. Men vi har uppfyllt målet att vara tillgängliga från start med en webbplats, kontaktvägar in, fungerande telefoni, administration och kommunikationsmaterial. Nu bygger vi vidare och förfinar interna system, processer, vårt varumärke och vår omställningsmetodik.

Den digitala närvaron och tillgängligheten har kommit i första hand, men ska kunna kombineras med personliga möten framöver. Direkt från start strömmade individer i behov av antingen omställning eller omställningsstudiestöd in till Omstella, i ungefär lika stor andel. Ett kvartal in i 2023 har 350 personer tagit del av Omstellas stöd och tjänster.

Omstellas rådgivare, med lång erfarenhet från omställningsvärlden, har märkt skillnad på tjänstemännen som kommer från de värderingsstyrda verksamheterna inom Fremia, jämfört med den övriga arbetsmarknaden. Det påverkar hur omställningsprocessen utformas. Dels ser arbetsmarknaden inom exempelvis civilsamhället lite annorlunda ut, dels har deltagarna helt andra drivkrafter för att komma vidare.

– Det bästa nästa jobbet är det som lirar med de egna värderingarna. Deltagarna har en annan inställning till vad som är viktigt och det är en ynnest att få jobba med dem. Det finns undersökningar som visar att man mår bra av att hjälpa andra, vi på Omstella får dubbel effekt av att hjälpa den som i sin tur hjälper någon annan i sitt värderingsstyrda uppdrag. Det värmer våra rådgivare, avslutar Bengt-Åke Olovsson.

Fakta om CIKO

  • Kollektivavtalsstiftelsen CIKO stiftades av Fremia och LO 2018.
  • CIKO är den femte största omställningsorganisationen i Sverige.
  • Omfattar cirka 3 300 företag och organisationer och cirka 120 000 medarbetare.
  • Huvudkontor i Stockholm och sex rådgivarkontor runt om i landet. 17 anställda.
  • CIKO är en akronym för civilsamhället, idéburna, kooperativa organisationer.

Fakta om Omstella

  • Kollektivavtalsstiftelsen Fremia-PTK och omställningsorganisationen Omstella stiftades av Fremia och PTK 2022.
  • Omfattar cirka 3 700 företag och organisationer och cirka 40 000 tjänstemän.
  • Huvudkontor i stockhom med sex anställda samt ett tjugotal rådgivare med digital tillgänglighet.
  • Omstella är en kombination av ”omställning” och ”e:et” i Fremia. Ett verb, precis som att främja.