Fremias medskick till landets nya makthavare inom vård och omsorg

Kommentar efter valet hösten 2022

Karin Liljeblad

"Slopa IVOs ändringsavgifter för tillstånd"

De nya riksdagsledamöterna har samlats efter en valrörelse där välfärdsfrågorna var osynliga i debatten. Nu måste de åter upp på dagordningen. Den tillträdande socialministern är viktig för Fremias medlemmar inom vård och social omsorg, liksom de kommande politiska ledningarna i regioner och kommuner. Det här är Fremias medskick till våra nya makthavare inom vård och omsorg.

Intressepolitik direkt i inkorgen? Prenumerera på Fremias nyhetsbrev.

I dagarna har den tillträdande riksdagen samlats för första gången efter en valrörelse med högt tonläge i den politiska debatten, där välfärdsfrågorna hamnade i skymundan. Nu när valet är över måste det finnas utrymme att diskutera utmaningarna i välfärden. Hur vi ska få resurserna att räcka till de ökande behoven av vård och omsorg och hur vi ska kunna rekrytera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare i välfärdens verksamheter? Den idéburna vården och omsorgen kan och vill bidra.

I skrivande stund är det inte klart hur den tillträdande regeringen kommer att se ut. För Fremias medlemmar som bedriver vård och social omsorg i idéburen, kooperativ eller annan fristående regi är den kommande socialministern viktig. Vi har stora förväntningar på att den tillträdande socialministern och regeringen omgående tar sig an följande områden:

Äldreomsorgslyftet måste få en fortsättning

Kompetensförsörjningen i vården och omsorgen är en av välfärdens stora utmaningar framöver. Vi hoppas att det blir en fråga som regeringen prioriterar genom tillräcklig dimensionering av utbildningarna av vårdens och omsorgens professioner och rimliga ekonomiska förutsättningar för handledning av framtida medarbetare. Det är synnerligen viktigt att det så kallade äldreomsorgslyftet, som möjliggör för medarbetare i äldreomsorgen att på arbetstid utbilda och vidareutbilda sig till undersköterska och vårdbiträde, får en långsiktig fortsättning i regeringens kommande budget. Detta inte minst mot bakgrund av reglerna om en skyddad yrkestitel för undersköterskor, som träder i kraft nästa sommar och får stor påverkan på bemanningen hos våra medlemmar i framför allt äldreomsorgen.

Översyn av praxis hos IVO och slopade ändringsavgifter för tillstånd

Tillstånd och tillsyn ska bidra till hög kvalitet, men får inte sätta krokben för seriösa vård- och omsorgsgivare. Vi hoppas att en tillträdande socialminister tar initiativ till att korta handläggningstiderna för tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till en översyn, i dialog med utförarna, av praxis för tillstånd och tillsynsbeslut. Något som regeringen också omgående bör göra är att slopa ändringsavgifterna för tillstånd. De är kraftigt fördyrande för verksamheterna och dessutom ett problem för myndigheten i dess handläggning av tillståndsärenden.

Likvärdiga villkor mellan offentlig och fristående regi?

Det finns många exempel på att regioner och kommuner inte behandlar verksamheter i sin egen regi och idéburna eller andra fristående verksamheter på ett likvärdigt vis, till exempel när det gäller statliga satsningar och i valfrihetssystem. Det faktum att fristående aktörer, men inte kommunala verksamheter, behöver tillstånd från IVO är ett annat exempel på snedvridna förutsättningar för verksamheterna. Detta hoppas vi är frågor som den tillträdande regeringen tar tag i, mot bakgrund av deras engagemang för valfrihet i välfärden.

Rätta till otydligheter om IOP

Många av Fremias medlemmar har goda erfarenheter av idéburna offentliga partnerskap (IOP) för samarbete mellan det offentliga och en eller flera idéburna aktörer. I riksdagens beslut före sommaren om idéburen välfärd (Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU28) kan vi se att de partier som nu förhandlar om regeringsmakten hade olika uppfattningar om behovet av att lagfästa IOP. Vår bedömning är att lagstiftning behövs, eftersom otydligheten om hur lagstiftningen ska tolkas gör att kommuner och regioner tvekar om att använda IOP som modell i den grad som vore önskvärt. Vår förhoppning är att den kommande regeringen tar initiativ till en lag om IOP under mandatperioden. 

Region- och kommunpolitikerna allra viktigast att nå

Hur den kommande regeringen prioriterar i sin budget och vilka reformer som planeras på välfärdsområdet är viktigt för Fremias medlemmar i vård och social omsorg. Men de avgörande politiska besluten för de idéburna vård- och omsorgsgivarna fattas ofta i regioner och kommuner. På många håll i landet är det inte klart vilka politiska partier som kommer att leda kommunen eller regionen.

Det vi dock vet sedan tidigare är att politiker från höger till vänster är positiva till idéburen vård och social omsorg och ser att den idéburna sektorn står för många mervärden, både för den enskilde och för samhället. Riksdagsbeslutet om idéburen välfärd ger politikerna i regioner och kommuner nya verktyg. Men för att det på allvar ska hända något behöver vi, tillsammans med Famna och våra idéburna medlemmar i vård och omsorg, berätta vad idéburen sektor bidrar med i vården och omsorgen så att de går från ord till handling. Vi förväntar oss att regioner och kommuner genomför reserverade upphandlingar, utvecklar valfrihetssystem och ingår idéburna offentliga partnerskap (IOP) med den idéburna sektorn och civilsamhället. Så kan region- och kommunpolitiker bidra för att den idéburna vården och omsorgen kan växa.

Krav och ekonomiska villkor måste hänga ihop

Slutligen, för att idéburen sektor, tillsammans med offentliga och privata verksamheter, ska kunna bidra till att möta välfärdens utmaningar och erbjuda insatser av god kvalitet måste förutsättningarna vara långsiktigt hållbara. Vi har inte råd med önsketänkande från politiker när det gäller vården och omsorgen. Krav och villkor måste gå hand i hand med tillgängliga resurser. Det är också en förutsättning för att medarbetarna ska trivas och vilja arbeta i verksamheten. Bara så kan vi tillsammans fortsätta utveckla vården och den sociala omsorgen i Sverige.