Förändringar behövs i tillståndsgivning och tillsyn från IVO

Fremia har, tillsammans med de andra branschorganisationerna inom vård och omsorg, skrivit till regeringen och socialutskottet i riksdagen om brister i IVO:s tillståndsgivning och tillsyn. Det behövs förändringar på flera punkter.

Det finns behov av en mer konstruktiv och öppen dialog mellan Inspektion för vård och omsorg, IVO, och utförare, både när det gäller tillstånd och tillsyn. De långa handläggningstiderna och avgifterna för ändring av tillstånd skapar allvarliga problem för många.

Vi är nu flera aktörer (Famna, Fremia, Sobona, Svenska Vård och Vårdföretagarna) som samlas i denna fråga, som påverkar våra medlemmars dagliga verksamhet i alltför hög utsträckning.

– Fremias medlemmar inom branschen personlig assistans vill se ett välfungerande IVO med starkt fokus på kvalitetsuppföljning. Men myndigheten beskrivs idag som svår att kommunicera med och beslut i tillståndsfrågor upplevs som oförutsebara och rättsosäkra. Vi hoppas att detta gemensamma upprop från flera bransch- och arbetsgivarorganisationer ska bli starten på en välbehövlig upprustning av IVO, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans, Fremia.

– Vi hör från våra medlemmar om en alltför fyrkantig syn från IVO om vem som får vara chef på ett äldreboende, eller i en LSS-verksamhet. Det är orimligt att chefserfarenhet från annan omsorgsverksamhet inte godtas. IVO:s krav försvårar för våra medlemmar att välja den som har bäst ledarkompetens. Ett annat problem som våra medlemmar ofta tar upp är de höga avgifterna för ändringsansökningar. Det är dags att regeringen nu slopar dessa avgifter, säger Karin Liljeblad, branschexpert idéburen välfärd, Fremia.

Gemensamma förslag

Vi lämnar gemensamt följande förslag från branschorganisationerna i vård och omsorg: 

  • Allt tillsynsarbete bör vara dialogbaserat och syfta till kontinuerliga förbättringar, där tillsynsverktyget kan fungera som ett stöd för anordnaren i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • I sitt tillsynsarbete bör IVO följa Socialstyrelsens rekommendationer gällande ungas behov av skydds- och begränsningsåtgärder.
  • Det bör tas fram nationella kriterier som kan ligga till grund för enhetliga bedömningar vad gäller både tillsyn och tillståndsprövningar.
  • En översyn av praxis vad gäller tillståndshantering måste göras. Översynen bör göras i samråd med företrädare för huvudmän och utförare. En mer utförlig dialog mellan myndigheten och tillståndshavaren måste ske i samband med att tillstånd omprövas eller dras in.
  • Myndigheten måste ges förutsättningar att både hantera stora ärendebalanser och utveckla en effektiv process.
  • Avgiften för ändringsansökningar bör skyndsamt avskaffas av regeringen.

 Läs hela skrivelsen här.