Regeringen vill öka kontrollen över civilsamhället

Nytt kartläggningsuppdrag till Statskontoret

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att under kommande år kartlägga och analysera hur statliga myndigheter och organisationer säkerställer att utbetalningar av stöd till företag och civilsamhälle är korrekta.

Enligt det nya uppdraget ska Statskontoret kartlägga ett antal myndigheters och organisationers förutsättningar att arbeta på ett effektivt sätt och om de har tillgång till den information som de behöver för att fatta korrekta beslut. I kartläggningsuppdraget ingår Folkbildningsrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, Statens energimyndighet, Statens kulturråd och Statens skolverk.

Statskontoret ska även undersöka i vilken mån de bidragsförmedlande organisationerna anser att det finns rättsliga förutsättningar för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och återkräva felaktiga utbetalningar. Men också att säkerställa att det statliga stödet inte utbetalas till oseriösa eller kriminella aktörer.

Med detta som underlag ska Statskontoret lämna förslag till åtgärder för att minska riskerna för felaktiga utbetalningar. I uppdraget ligger att fokusera på åtgärder som är effektiva och samtidigt minimerar administrationen.

Regeringen arbetar nu med flera parallella spår som syftar till ökad kontroll av hur statliga stöd betalas ut och används. Fremia delar uppfattningen att skattemedel ska gå till avsedda ändamål och att systemen för att dela ut medlen ska vara effektiva. Samtidigt får inte kontrollapparaten bli alltför betungande, varken för de som delar ut medel eller för de som ska ansöka och ta emot dessa.