LAS

Ändringarna i LAS klubbade av riksdagen

Ger goda möjligheter till omställning för organisationer och medarbetare

I går, den 8 juni 2022, klubbade riksdagen det nya förslaget till lagen om anställningsskydd, LAS. Förändringarna börjar gälla från 1 oktober 2022. Tillsammans med det omställningspaket som förhandlas fram mellan parterna reformeras svensk arbetsrätt för ökad rörlighet och trygghet, samtidigt som arbetstagarnas möjligheter till kompetensutveckling stärks.

– Förändringarna i LAS tillsammans med omställningspaketet, kommer att ge både arbetsgivare och arbetstagare riktigt bra möjligheter att ställa om och utvecklas i takt med ändrade behov på arbetsmarknaden, säger Petter Skogar, vd på Fremia.

Ingen lönekostnad vid tvist

I och med förändringen får arbetsgivare exempelvis rätt att undanta tre personer från turordningsreglerna vid arbetsbrist. En annan förändring är att en anställning inte består vid en tvist om arbetsgivaren har haft skäl att säga upp en medarbetare. Lön ska heller inte utbetalas under den tid som tvisten pågår.

De nya reglerna kan börja tillämpas 1 oktober 2022. Förändringen av LAS ingår i en samlad uppgörelse där förändringar av regelverket kring uppsägningar kombineras med större möjligheter till kompetensutveckling för de anställda. Fullt genomslag får förändringarna först när parterna i kollektivavtal enats om hur det samlade paketet ska hanteras.

Omställningsorganisationer allt viktigare

– Nu förhandlar vi med LO och PTK om hur våra omställningsorganisationer ska kunna vidga sitt uppdrag från att enbart ansvara för insatser vid arbetsbrist till att bli en kraft för livslångt lärande. Men givetvis handlar det även om hur reglerna ytterligare kan utvecklas och anpassas till våra medlemmars behov, säger Petter Skogar.

Men alla förändringar i LAS slår inte igenom i oktober. En stor del av regleringen kring anställningar och dess upphörande bestäms av parternas löne- och villkorsavtal.

– Om, hur och när dessa kommer att påverkas av förändringarna i LAS är en förhandlingsfråga mellan parterna. Det är viktigt att medlemmarna i Fremia tar del av kommande information kring vad som kommer att gälla inom just deras specifika bransch, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef och vice vd på Fremia. 

Omställningspaketet och nya LAS i punktform

Arbetsrätten reformeras – för ökad rörlighet och trygghet:

 • Uppsägning på sakliga skäl i stället för saklig grund
 • Utökade undantag från turordningsreglerna
 • Ingen lönekostnad för arbetsgivare vid tvist
 • Särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning
 • Enklare och snabbare för arbetstagare att gå från visstidsanställning till tillsvidareanställning (1 år mot nuvarande 2 år)
 • Normen på arbetsmarknaden är heltidsanställning
 • Tydligare regler kring inhyrd personal
 • Omreglering av arbetstid, så kallad hyvling, regleras
 • Arbetsgivare kan få ersättning för redan existerande omställningskostnader

Möjligheterna till kompetensutveckling stärks:

 • Arbetstagare får möjlighet att vara lediga för studier i upp till ett år (längre vid deltidsstudier)
 • Arbetstagare kan söka omställningsstudiestöd för att finansiera studierna
 • Omställningsstudiestödet är ett statligt studiestöd med CSN som ansvarig myndighet
 • Omställningsstudiestödet består av bidrag och lån
 • Via kollektivavtal ges komplettering till det statliga studiestödet, med upp till 80 procent av lönen

Mer om nya LAS och omställning

Lagen om anställningsskydd (LAS) trädde i kraft år 1974. Nu genomförs den största reformen av lagensedan den infördes, tillsammans med ett nytt paket för omställning på arbetsmarknaden.

Läs mer om nya LAS