”Ett viktigt steg för att bredda mångfalden i välfärden”

Lagrådsremissen om idéburen välfärd presenterad

I går presenterade regeringen förslag som ska underlätta för idéburna verksamheter att bidra till välfärden. Förslagen innebär bland annat att offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer.

I den lagrådsremiss om idéburen välfärd som regeringen i går skickade till Lagrådet ingår även förslag på att ett frivilligt register över aktörer inom idéburen välfärd upprättas. I stora drag följer lagrådsremissen därmed de förslag som fanns i Samuel Engbloms utredning Idéburen välfärd från 2019, och som Fremia och många andra inom civilsamhället har arbetat för ska bli verklighet.

I lagrådsremissen föreslås att upphandlande myndigheter ska kunna reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer, förutsatt att det finns en koppling mellan organisationens syfte och den aktuella tjänsten.

Stor potential för idéburen välfärd

Förslagen har stor betydelse för många av Fremias idéburna medlemmars möjligheter att utveckla befintliga verksamheter, och starta nya. Den är därför ett viktigt steg på vägen för att bredda mångfalden i den svenska välfärden och bättre ta tillvara den idéburna sektorns mervärden.

Idag står de idéburna verksamheterna för endast tre procent av den svenska välfärden. Mot bakgrund av den idéburna sektorns stora mervärden, och den politiska samsyn som finns kring att sektorn bör växa, borde den idéburna välfärden vara betydligt större i Sverige. Det vill vi på Fremia bidra till.

Utvecklingen av den svenska välfärden gynnas av en mångfald av aktörer, både vad gäller storlek och driftsform. Vår uppmaning till regeringen, regioner och kommuner är därför att arbetet för att stärka mångfalden av aktörer i välfärden behöver fortsätta. Många av de svårigheter som idéburna verksamheter har, till exempel när det gäller offentlig upphandling, möter också andra värderingsstyrda verksamheter som personal- och brukarkooperativ.

Lag om IOP behövs

I lagrådsremissen görs inga gränsdragningar kring vilka associationsformer som kan registrera sig som idéburna, och som därmed kan ta del av särskilda upphandlingar och reserverade kontrakt. Däremot står det i nuläget inte helt klart vilka som eventuellt kan komma att uteslutas på grund av att de exempelvis delar ut vinst på ett sätt som inte faller inom ramen för det nya lagförslaget.

Lagrådsremissen innehåller heller ingen lag om idéburet offentligt partnerskap, IOP, vilket är beklagligt. Fremia kommer att följa frågan framåt.