Regeringsförklaringen väcker frågor

Kommentar efter valet 2022

I går röstades Ulf Kristersson fram som ny statsminister och i dag har han avlagt regeringsförklaring och presenterat sin nya regering, bestående av KD, L och M. Regeringssamarbetet, där även SD ingår, bygger som bekant på det så kallade Tidöavtalet, som offentliggjordes i fredags. Många av Fremias medlemmar inom framför allt civilsamhället har uttryckt oro inför den nya politik som nu väntar.

Gruppbild regeringenFoto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Regeringens smekmånad kommer att bli kort. Sverige och världen står inför stora utmaningar. Vi har ett krig i närområdet, lever fortfarande med en pandemi, står inför en stundande lågkonjunktur och energikris, har stigande räntor och en inflationstakt av sällan skådat slag. Behovet av en ansvarsfull styrning av landet, och en aktiv säkerhets-, utrikes- och biståndspolitik, är större än någonsin.

Jag ser också att behovet av insatser från Fremias medlemmar är fortsatt stort. Den syns exempelvis i den Fattigdomsrapport som Sveriges Stadsmissioner lanserade i går. När det ekonomiska läget förvärras ytterligare, vilket de flesta bedömare är överens om kommer att ske, blir våra medlemmars insatser viktigare än någonsin.

Tuffa tider väntar

I regeringsförklaringen betonas frågor som kriminalitet, migration, energi och säkerhet. Ulf Kristersson var tydlig med att tuffa tider väntar, både rent ekonomiskt men också att det säkerhetspolitiska läget kan förvärras ytterligare i världen. Rysslands anfallskrig mot Ukraina och Natomedlemskapet nämndes, och att fokus inom utrikespolitiken kommer att ligga på europeisk nivå.

Som tidigare har aviserats, både i valrörelsen och i Tidöavtalet, kommer den nya regeringen att förändra biståndspolitiken, där bland annat enprocentsmålet överges. Kärnstödet riktas om från multilaterala organisationer till civilsamhället – återstår att se vad det innebär för våra medlemmar som arbetar med biståndsfrågor.

Civilsamhället nämns på ytterligare ett ställe i regeringsförklaringen, som en viktig aktör i brottsförebyggande åtgärder. I övrigt kan jag konstatera att civilsamhällesfrågorna flyttar från kulturdepartementet till socialdepartementet, där Jakob Forssmed (KD) blir socialminister med särskilt ansvar för folkhälsa, civilsamhälle och idrott.

Kooperationen nämns inte

Varken regeringsförklaringen eller Tidöavtalet lyfter kooperationens roll i Sverige. Det är olyckligt, kooperativa och ömsesidiga företag förtjänar mer politisk uppmärksamhet. De är hållbara företag som sätter människan, samhället och planeten i centrum. Kooperativa och ömsesidiga företag är också viktiga aktörer för att hela Sverige ska leva. Det gäller allt från landets livsmedels- och energiförsörjning till den kooperativa butiken eller macken som ofta är navet i det lokala samhället. Alla frågor som Sveriges nya regering säger sig vilja arbeta för den kommande mandatperioden.

Några andra nedslag efter en snabbläsning av Tidöavtalet och regeringsförklaringen:

 • Inledningsvis i regeringsförklaringen poängterar Kristersson att samhället är större än staten. Här läser jag in civilsamhällets omistliga betydelse för samhällsutvecklingen.
 • När det gäller välfärdsfrågorna hade vi från Fremias sida velat se ett större fokus på kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Det kommer att vara en stor utmaning att möta behoven av kvalificerad vård- och omsorgspersonal.
 • Den nya regeringen kommer att överväga statligt huvudmannaskap för personlig assistans, vilket är bra. Utöver det behövs en kraftig ökning av assistansersättningen, vilket delar av regeringsunderlaget faktiskt gick till val på.
 • På kulturområdet lyfts bland annat demokratifrågor och kulturens viktiga roll inom det civila samhället.
 • En översyn kommer att ske över folkbildningen, en eventuell ny myndighet aviseras.
 • Ytterligare en utredning med fokus på demokrativillkor för statliga bidrag tillsätts, efter att den proposition som nu ligger i riksdagen stoppades i går. Fremia har, tillsammans med stora delar av civilsamhället, varit djupt kritiska till det liggande förslaget så det är bra att det skrotas. Men det återstår givetvis att se hur det nya förslaget kommer att se ut.
 • En annan utredning ska fokusera på utländsk finansiering till trossamfund ”och andra organisationer på civilsamhällets område med kopplingar till islamism och extremism.” Samma utredning ska ta fram förslag om skärpt regelverk och tillsyn när det kommer till sådana organisationers offentliga finansiering.
 • Regeringen utlovar ett högkostnadsskydd mot ökade elkostnader för privatpersoner och företag. Här förutsätter jag att även civilsamhällets organisationer räknas in.
 • Miljödepartementet försvinner och bakas ihop i ett departement som kommer att ha hand om både näringslivs- samt miljö- och klimatfrågor.
 • Biståndsfrågorna samsas under samma statsråd, Johan Forsell (M), som utrikeshandelsfrågorna.
 • I Tidöavtalet finns en del skrivningar som rör arbetsmarknaden. Bland annat kommer en utredning kring arbetskraftsinvandring att tillsättas, med fokus att höja inkomstgränsen. Det finns också skrivningar om att det nya omställningsstudiestödet ska inriktas mot utbildningar med hög efterfrågan på arbetsmarknaden. En generell kommentar här är att parternas oberoende ställning fortsatt måste värnas.
 • Regeringen vill också driva en ”effektivare jobbpolitik” med fokus på att bryta långtidsarbetslösheten. I Tidöavtalet står bland annat att insatsfloran bör förenklas och att ansvarsfördelningen mellan stat och kommun ska klargöras. Här är det viktigt att även civilsamhället och den sociala ekonomin får en tydlig roll.

Framåt tillsammans

Mycket av det som står att läsa i Tidöavtalet och regeringsförklaringen behöver, och kommer förhoppningsvis, konkretiseras. Vi på Fremia kommer givetvis att följa regeringens fortsatta arbete, inte minst när budgeten ska läggas inom några veckor och senare när de olika utredningarna tillsätts och börjar leverera resultat. Vårt fokus framåt är att arbeta för att förutsättningarna blir så bra som möjligt för samhället och för våra medlemmar, både utifrån den politik som förs nationellt men även ute i landets alla regioner och kommuner.

I det arbetet menar jag att det är avgörande att vi som verkar inom civilsamhället, idéburen sektor och kooperationen går fram tillsammans. Vi ska från vår sektor bidra med kunskap, lärdomar och konstruktiva förslag till regeringen. Här ser jag att Fremias roll som samlande kraft kommer att bli än viktigare framöver. Vi kommer att se till att det blir verkstad av så många goda förslag som det bara är möjligt under mandatperioden. Det är tillsammans, givetvis i samklang med övriga näringslivet och det offentliga, som vi kan göra den skillnad som samhället nu är i så stort behov av.