Lagkrav om fast omsorgskontakt i hemtjänsten från 1 juli 2022

Den 1 juli 2022 införs lagkrav om fast omsorgskontakt i hemtjänsten och från sommaren 2023 ställs krav på att denne ska ha den skyddade yrkestiteln undersköterska. Det är viktigt för Fremias medlemmar inom äldreomsorgen att känna till, och eventuellt anpassa er verksamhet för att kunna leva upp till lagkraven. Om de politiska beslutsfattarna hade lyssnat på Fremia hade regelverket blivit bättre anpassat till förutsättningarna i äldreomsorgen.

Vi vill uppmärksamma våra medlemmar som driver hemtjänst på att riksdagen, i början av maj, fattade beslut om en lagreglering om fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Lagändringen träder i kraft 1 juli 2022.

Från och med 1 juli 2023 ställs krav på att den fasta omsorgskontakten ska ha den skyddade yrkestiteln undersköterska. Övergångsregler finns för tillsvidareanställda undersköterskor. Andra yrkesgrupper kommer inte att kunna vara fast omsorgskontakt därefter.

Olycklig begränsning av vem som får vara fast omsorgskontakt

Fremia har, till såväl regering som riksdag, påpekat att även medarbetare i äldreomsorgen utan undersköterskeutbildning, men med lång erfarenhet i yrket, kan besitta den behövliga yrkeskompetens som behövs för att vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

I nuvarande utformning utesluter lagkravet en stor andel av äldreomsorgens medarbetare från uppdraget som fast omsorgskontakt, trots många år i yrket. Vi ser en risk att kommunerna och de idéburna och andra fristående vård- och omsorgsgivare som verkar på deras uppdrag – på grund av rekryteringsutmaningarna i äldreomsorgen – inte kommer att kunna erbjuda fast omsorgskontakt till alla som har behov av det.

Trots invändningar från Fremia, Famna och tunga instanser i vård- och omsorgsverige, som SKR och Socialstyrelsen, valde regering och riksdag att reglera att endast en specifik yrkesgrupp och yrkestitel, medarbetare med den skyddade yrkestiteln undersköterska, ska kunna vara fast omsorgskontakt från nästa sommar.  

Vägledning kommer först i april nästa år

Regeringen konstaterar i propositionen (2021/22:116) till riksdagen att rollen som omsorgskontakt i dag inte är reglerad i lag. I många hemtjänstverksamheter finns den redan ändå. Enligt Socialstyrelsen har åtta av tio omsorgstagare i dag en omsorgskontakt. Regeringen skriver att det är ett uppdrag som ofta präglas av otydlighet, där både rutiner och chefsstöd saknas. Vidare skriver regeringen att det är oklart vad rollen innebär i praktiken och den varierar mellan olika hemtjänstutförare och mellan kommunerna.

Mot den bakgrunden hade det varit lämpligt av regeringen att säkra att lagändringar och en nationell vägledning för kommunerna och utförarna, för hur lagregleringen i praktiken ska tolkas, hade gått hand i hand. Så blev det inte. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en vägledning för reformen om fast omsorgskontakt riktad till verksamheter som bedriver hemtjänst och där också ge goda exempel på etablerade och utvecklade arbetssätt kring detta. Vägledningen ska dock inte bli klar förrän i slutet av april 2023. Det gör att kommunerna, våra medlemmar och andra utförare dessvärre, till dess, inte har annat än propositionen att luta sig mot i tolkningen av de nya lagkraven.

Frågor och svar om lagregleringen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Vad innebär de nya lagkraven?
Ändringarna i socialtjänstlagen innebär att den som har hemtjänst ska kunna erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Endast den som har yrkestiteln undersköterska ska kunna utses till fast omsorgskontakt.

Syftet med förslagen är, enligt regeringen, att tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning. 

När införs de nya lagkraven?
Kravet på att erbjuda en fast omsorgskontakt träder i kraft 1 juli 2022. Ett år senare, 1 juli 2023, införs krav att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska. Övergångsbestämmelser införs för den som är tillsvidareanställd som undersköterska, men ännu inte har skaffat bevis på den skyddade yrkestiteln. 

Vem ska erbjudas en fast omsorgskontakt?
Enligt regeringens proposition ska det inte vara omsorgstagarens ålder som styr behovet av en fast omsorgskontakt, utan huruvida omsorgstagarens hälso- och funktionstillstånd kräver en sådan.

Vad är regeringens syfte med att lagreglera fast omsorgskontakt?
Regeringen skriver i propositionen att ”personer som får hemtjänst värderar kvalitetsegenskaper som är relaterade till personalen högt och ett viktigt mått på kvalitet är personalkontinuitet, vilket innebär att den äldre i största möjliga mån får vård och omsorg av samma person. Mot bakgrund av ovanstående anser regeringen att det ska införas en skyldighet att erbjuda den som har hemtjänst en fast omsorgskontakt.”

Lagreglering syftar inte till att i detalj beskriva den fasta omsorgskontaktens arbetsuppgifter. ”Tanken är i stället att den fasta omsorgskontaktens roll och arbetsuppgifter ska utformas närmare av verksamheterna med vägledning av de mål och syften som anges i bestämmelsen samt omsorgstagarens behov och önskemål.  Syftet med en fast omsorgskontakt är att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för den omsorgstagare som har hemtjänst.”

Behöver ni anpassa er verksamhet för att leva upp till lagkraven?
De flesta hemtjänstutförare har sannolikt redan kontaktmannaskap för sina brukare, det är ofta ett krav i avtalet med kommunen. Men från och med 1 juli 2023 ska den fasta omsorgskontakten, enligt lag, ha den skyddade yrkestiteln undersköterska. Övergångsregler gäller för tillsvidareanställda undersköterskor. Detta innebär skärpta krav jämfört med hur kontaktmannaskapet idag är reglerat i många avtal. Vi rekommenderar därför våra medlemmar som bedriver hemtjänst att sätta er in i vad lagkraven innebär och överväga om, och hur, ni behöver anpassa er verksamhet.

Finns det skillnader mellan dagens kontaktmannaskap och kravet på fast omsorgskontakt i hemtjänsten?
I många avtal mellan kommuner och hemtjänstutförare finns redan krav på att utföraren ska utse en kontaktperson för den enskilde. Se till exempel punkt 1.3.28 i Stockholms stads förfrågningsunderlag för LOV hemtjänst. Ingångna avtal gäller, men kan komma att revideras av kommunen om de bedömer att så behövs. Den vägledning som Socialstyrelsen ska presentera i april 2023 kommer att kunna ge såväl kommuner som utförare fler svar om hur den nya lagregleringen ska tolkas.

Klart är dock att från och med 1 juli 2023 ska den fasta omsorgskontakten, enligt lag, ha den skyddade yrkestiteln undersköterska. Övergångsregler gäller för tillsvidareanställda undersköterskor. Lagregleringen innebär därmed skärpta krav jämfört med hur kontaktmannaskapet i dag är reglerat i många avtal.

För mer information hänvisar vi vidare till den bifallna propositionen.