CIKO – en främjare för lyckad omställning

CIKOs vd Hanna Becker berättar om uppdraget.

På en ständigt föränderlig arbetsmarknad stöttar CIKO anställda hos Fremias medlemmar på vägen mot ett nytt jobb genom individuellt anpassat stöd, snarare än stora upphandlade lösningar. CIKOs vd Hanna Becker berättar mer om uppdraget.

CIKO är omställningsorganisationen för arbetsgivarna anslutna till Fremia och deras medarbetare inom LOs avtalsområden. Grunduppdraget är att stötta den som arbetar inom kooperationen, civilsamhället, idéburen välfärd och samhällsnytta på vägen mot ett nytt jobb. CIKOs verksamhet omfattar många olika branscher.

Sedan grundandet 2018 har CIKO, förutom att leverera omställningsstöd till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, också arbetat med visstidsanställningar och förstärkt stöd för individer som sagts upp på grund av ohälsa.

"Vi har upparbetade system på plats och trygghet i uppdraget."

– CIKO har redan fyra års erfarenhet av att arbeta med omställning ur ett bredare perspektiv, som flera av omställningsorganisationerna på den övriga arbetsmarknaden nu ska ta sig an genom sina respektive trygghetsöverenskommelser. Vi har upparbetade system på plats och trygghet i uppdraget, säger CIKOs vd Hanna Becker.

Individanpassning och regional förankring

Omställningsstödet inom CIKO utgår alltid från individens behov. I stället för att erbjuda stora upphandlade lösningar, får jobbsökare skräddarsytt stöd av CIKOs egna rådgivare och studie-och yrkesvägledare på regionalkontor över hela landet.

"Vi matchar alltid jobbsökare mot det regionala kompetensbehovet."

– Vår starka regionala närvaro utmärker oss. Vi kan det lokala näringslivet och är bekanta med förutsättningarna för olika kommuner och regioner. Genom det matchar vi alltid jobbsökarnas omställningsinsatser mot det verkliga kompetensbehovet på plats, säger Hanna Becker.

Den individuella rådgivningen är grunden till att CIKO har runt 95 procent lyckade omställningar för jobbsökare som kommer till dem. En utmaning är dock att både arbetsgivare och anställda har låg kännedom om vilket stöd de omfattas av och betalar för via kollektivavtalet.

"Vi jobbar ständigt med att nå ut med omställningsavtalets förmåner"

– Vi jobbar ständigt med att nå ut med omställningsavtalets förmåner och insatser för att få både arbetsgivare och jobbsökare att nyttja oss tidigt i processen. Vi kan vara med redan från att arbetsgivaren varslar en grupp och under hela resan med ett smörgåsbord av insatser att erbjuda, säger Hanna Becker.

Säkra kompetensförsörjning inom Fremias område

"Du ska vara bättre rustad när du lämnar än när du kommer in."

CIKO har som omställningsorganisation inom Fremias område särskild kunskap om förutsättningarna inom civilsamhället, kooperationen och idéburen verksamhet. Utifrån devisen ”du ska vara bättre rustad när du lämnar än när du kommer in”, strävar CIKO mot att få människor att jobba kvar inom den kooperativa, ideella och idéburna sektorn, om än på andra sätt och inom nya verksamhetsgrenar.

– Vi vill att vår individuella omställning ska komma hela sektorn till gagn, samtidigt som jobbsökaren kommer vidare med ett lyckat resultat, till en ny anställning eller utbildning, avslutar Hanna Becker.

Fakta om CIKO

➜ Kollektivavtalsstiftelsen CIKO stiftades av Fremia och LO 2018. 
➜ CIKO är den femte största omställningsorganisationen i Sverige.
➜ Omfattar ca 4 500 företag och ca 95 000 medarbetare. 
➜ Huvudkontor i Stockholm och sex rådgivarkontor runt om i landet. 
➜ CIKO är en akronym för civilsamhället, idéburna, kooperativa organisationer.

Uppdaterad
den 27 oktober, 2022

Relaterat innehåll