LAS

Fler ändringar i LAS genom införandet av EU:s arbetsvillkorsdirektiv

Nya regleringar i LAS gäller från den 29 juni 2022. Det berör nyanställdas rätt till mer detaljerad information vid ingåendet av en anställning. Förutom att informationsskyldigheten utvidgas, medför arbetsvillkorsdirektivet även andra ändringar.

hRiksdagen har med anledning av EU:s arbetsvillkorsdirektiv ändrat i lagen. Det innebär att en nyanställd har rätt till mer detaljerad information när hen ska ingå en anställning. Förutom att informationsskyldigheten utvidgas genom nya punkter i § 6, medför arbetsvillkorsdirektivet även andra ändringar.

En anställds rätt till en annan anställning

En ny reglering har införts i § 6 LAS. Regleringen innebär att huvudregeln är att en arbetsgivare inte har rätt att förbjuda en arbetstagare att ha en annan anställning. Om anställningen är arbetshindrande, konkurrerande eller på annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet görs undantag.

Regleringen innebär också ett förbud mot att missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren under anställningen har en anställning hos en annan arbetsgivare. Eftersom bisyssla ofta regleras i kollektivavtal gör vi bedömningen att effekterna av den nya bestämmelsen blir begränsade.

Arbetstagare får rätt till skriftligt svar kring ökad sysselsättningsgrad

Om en arbetstagare begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad ska arbetsgivaren genom lagändringen lämna ett skriftligt svar till arbetstagaren inom en månad efter begäran. I det skriftliga svaret ska skälen för arbetsgivarens ställningstagande anges. En förutsättning för att arbetstagaren ska ha rätt till ett skriftligt svar är att hen när begäran görs har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst sex månader.

En mall för besked om ändring i anställningen finns här nedan och på Blankettsidan. Du behöver vara inloggad för att ta del av den.

Om arbetstagaren gör en ny begäran inom tolv månader är arbetsgivaren inte skyldig att lämna ett skriftligt svar, under förutsättning att den senaste begäran gav rätt till ett skriftligt svar enligt andra stycket. Den nya regleringen har införts i § 6 LAS.

Fler omfattas av informationsplikten

Arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll har inte omfattats av anställningsskyddslagen. I stället har de omfattats av lagen (1970:943) om husligt arbete. För att de ska omfattas av motsvarande rätt till information vid nyanställning har en ny reglering i lagen om husligt arbete införts. En arbetsgivare ska genom lagändringen, utöver den skriftliga information som ska lämnas enligt nuvarande bestämmelser i lagen om husligt arbete, lämna ytterligare information.

Även informationsskyldigheten för de som arbetar utomlands, rätten till besked om ökad sysselsättningsgrad och reglerna kring bisyssla gäller för de som utför husligt arbete. Lagändringarna har främst införts i §10 och 11 i Lagen om husligt arbete. I § 1 i lagen har även bestämmelser införts kring när avvikelser genom kollektivavtal får göras.

Genom införandet av arbetsvillkorsdirektivet omfattas dessutom fler av informationsplikten i § 6 LAS. Nu omfattas även arbetstagare i företagsledande ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och arbetstagare med särskilt anställningsstöd, skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

Arbetsgivarens informationsplikt

Här finns all information om vad som ingår i arbetsgivarens informationsplikt och andra ändringar runt den som träder i kraft den 29 juni.

Håll dig uppdaterad om LAS-förändringarna

Här kan du hålla dig uppdaterad.

Uppdaterad
för 1 månader sen