LAS

Fler ändringar i LAS genom införandet av EUs arbetsvillkorsdirektiv

Nya regleringar i LAS gäller från den 29 juni. Det berör nyanställdas rätt till mer detaljerad information vid ingåendet av en anställning. Förutom att informationsskyldigheten utvidgas, medför arbetsvillkorsdirektivet även andra ändringar.

Nya regleringar i LAS kommer att gälla från den 29 juni. Riksdagen har med anledning av EU:s arbetsvillkorsdirektiv beslutat om att ändra i lagen och en nyanställd kommer därmed ha rätt till mer detaljerad information när de ska ingå en anställning. Förutom att informationsskyldigheten utvidgas genom nya punkter i § 6, medför arbetsvillkorsdirektivet även andra ändringar.

En anställds rätt till en annan anställning

En ny reglering införs i § 6 LAS. Det innebär att en arbetsgivare som huvudregel inte har rätt att förbjuda en arbetstagare att ha en annan anställning. Undantag görs om anställningen är arbetshindrande, konkurrerande eller på annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.

Det införs även ett förbud mot att missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren under anställningen har en anställning hos en annan arbetsgivare. Eftersom bisyssla ofta regleras i kollektivavtal gör vi bedömningen att effekterna av den nya bestämmelsen blir begränsade.

Arbetstagare får rätt till skriftligt svar kring ökad sysselsättningsgrad

Om en arbetstagare begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad ska arbetsgivaren genom lagändringen lämna ett skriftligt svar till arbetstagaren inom en månad efter begäran. I det skriftliga svaret ska skälen för arbetsgivarens ställningstagande anges. En förutsättning för att arbetstagaren ska ha rätt till ett skriftligt svar är att han eller hon när begäran görs har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst sex månader.

Om arbetstagaren gör en ny begäran inom tolv månader är arbetsgivaren inte skyldig att lämna ett skriftligt svar, under förutsättning att den senaste begäran gav rätt till ett skriftligt svar enligt andra stycket. Den nya regleringen införs i § 6 LAS.

Fler omfattas av informationsplikten

Arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll omfattas inte i nuläget av anställningsskyddslagen. I stället omfattas de av lagen (1970:943) om husligt arbete. För att denna grupp ska omfattas av motsvarande rätt till information vid nyanställning införs därav den nya regleringen i lagen om husligt arbete. En arbetsgivare ska genom lagändringen, utöver den skriftliga information som ska lämnas enligt nuvarande bestämmelser i lagen om husligt arbete, lämna ytterligare information.

Även informationsskyldigheten för de som arbetar utomlands, rätten till besked om ökad sysselsättningsgrad och reglerna kring bisyssla kommer gälla för de som utför husligt arbete. Lagändringarna införs främst i §10 och 11 i Lagen om husligt arbete. I § 1 i lagen införs även bestämmelser kring när avvikelser genom kollektivavtal får göras.

Genom införandet av arbetsvillkorsdirektivet kommer dessutom fler att omfattas av informationsplikten i § 6 LAS. Nu kommer även arbetstagare i företagsledande ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och arbetstagare med särskilt anställningsstöd, skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning omfattas.

Arbetsgivarens informationsplikt

Här finns all information om vad som ingår i arbetsgivarens informationsplikt och andra ändringar runt den som träder i kraft den 29 juni.

Håll dig uppdaterad om LAS-förändringarna

Det händer mycket inom LAS mellan den 29 juni och 1 oktober. Här kan du hålla dig uppdaterad.

Cecilia Westerlund

Titel
Rådgivare/förhandlare förskola och skola
Telefonnummer
08-702 54 20
E-postadress
Uppdaterad
för 3 månader sen