”Det ska vara enkelt att skapa en bra arbetsmiljö”

Stöd finns när regler och myndigheter upplevs otydliga

De flesta arbetsgivare är djupt engagerade i att skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare. Men många upplever att reglerna är snåriga och att Arbetsmiljöverket ibland är otydliga med vad som gäller. Vi på Fremia vill bidra till den goda arbetsmiljön. Både genom praktisk rådgivning och utbildning, men även genom att medverka i olika grupperingar och samarbeten.

Det märks att det finns ett sug efter kunskap om arbetsmiljöfrågor bland Fremias medlemmar. Vi som arbetar i rådgivningen får många frågor om ämnet och våra utbildningar blir snabbt fulltecknade. Det beror säkert delvis på att arbetsgivare generellt är måna om att säkerställa en god arbetsmiljö, inte minst för att det är avgörande för verksamheten och konkurrenskraften. Men det beror också på att reglerna och riktlinjerna är många och kan upplevas som snåriga.

Våra medlemmar vittnar om att det ibland kan vara svårt att få konkret hjälp och styrning från den ansvariga myndigheten – Arbetsmiljöverket. Ämnet aktualiserades särskilt under coronapandemin när många arbetsgivare hade frågor kring arbetsmiljön och smittorisker, som de upplevde att Arbetsmiljöverket inte kunde svara på. Många av våra medlemmar kontaktade då oss i stället i sin strävan efter att göra rätt och skydda sina medarbetare och andra berörda personer i verksamheterna.

För det är ett stort ansvar som vilar på arbetsgivarna när det gäller att skapa en god arbetsmiljö. Och det finns visst fog för den kritik som återigen har blossat upp nu under hösten, både mot Arbetsmiljöverket och mot det regelverk som arbetsgivare har att följa. Arbetsmiljöverket har visserligen en hel del matnyttig information på sin webbplats, men regelmängden i sig gör materialet svårgenomträngligt. I många fall behövs stöd för hur olika regler ska tolkas i det specifika fallet.

När ni medlemmar hör av er till oss med frågor om arbetsmiljö, försöker vi vara ett stöd på bästa sätt. Men det ska vara lätt att göra rätt, och när det gäller att tolka, förstå och omsätta regelverket till praktisk verksamhet finns det utmaningar för många verksamheter. Här borde Arbetsmiljöverket kunna göra mer. För att vara rättvis: det har redan skett en del förändringar, och min känsla är att Arbetsmiljöverket tar åt sig av den kritik de får. Myndigheten är nu mitt inne i ett stort förändringsarbete, med ambitionen att förenkla och tillgängliggöra.

Vi på Fremia för en löpande dialog med Arbetsmiljöverket om de här frågorna, och om våra respektive roller i arbetsmiljöarbetet. Vi har givetvis respekt för att de som myndighet har sin ingång i frågorna, på samma sätt som att vi har vår (med ett tydligt medlemsfokus). Men målet är detsamma: en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Fremia sitter med i partsgemensamma samråd och kommittéer, vi är remissinstans för olika utredningar på området och ibland sitter vi med i referensgrupper i statliga utredningar. Vi har också kontinuerlig direktkontakt med kollegor på andra arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Fremia följer även forsknings- och kunskapsutvecklingen på området, bland annat genom ett samråd hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak), och vi är engagerade inom ett brett samverkansprojekt för universell utformning av arbetsplatser, UUA, där arbetsmiljö är en viktig del.

För att driva det här arbetet vidare på bästa sätt är det viktigt för oss att ha en löpande kontakt med, och få in synpunkter från, våra medlemmar i deras roll som arbetsgivare. Myndigheter och andra berörda parter behöver höra flera olika röster för att kunna förbättras. Många av er medlemmar har unika erfarenheter just när det kommer till ett inkluderande arbetsliv och hur man skapar en arbetsmiljö som passar för alla. Hör gärna av er till oss, och berätta om era tankar kring arbetsmiljöarbete, så för vi dem vidare. Är det lätt eller svårt? Hur skulle ni vilja att regelverket utvecklades? Får ni den hjälp ni behöver? Från Arbetsmiljöverket? Från oss på Fremia?

Vi är intresserade av hur ni har det. Utöver påverkansarbetet är vårt främsta uppdrag att dagligen stödja våra medlemmar i ert lokala arbetsmiljöarbete. På vår webbplats hittar ni exempelvis stöd till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete som är ett försök att göra arbetsmiljölagstiftningen mer begriplig och underlätta arbetet. Tillsammans med vårt övriga material kring arbetsmiljö kommer ni en bra bit på väg.