Inspektioner i vårdbranschen på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Över en fjärdedel av landets yrkesverksamma upplever arbetsorsakade hälsoproblem, varav hälften uppger psykiska besvär. Nu genomför Arbetsmiljöverket nära 2 000 inspektioner av arbetsgivare inom vård eller boende, butikskontroll, reklam och webb, samt kultur och teater.

Bakgrunden till satsningen är bland annat resultatet från undersökningar om arbetsmiljö och hälsa som sammanställdes i rapporten Arbetsorsakade besvär 2018 (pdf, 918 kb).

Krävande kunder, otydliga krav eller bristfälligt stöd från sin arbetsgivare är några av de saker som uppges som vanliga orsaker till hälsoproblemen. De vanligaste symtomen är sömnstörningar, huvudvärk, oro och ångest. En tredjedel av de tillfrågade uppvisar allvarligare symtom, som depression eller utmattningssyndrom.

Viktigt med helhetssyn på arbetsmiljön

Inriktningen för inspektionerna är ohälsosam arbetstid och arbetsbelastning, hot och våld, samt kränkande särbehandling. Även risker kopplade till arbetsgivares förväntningar om tillgänglighet utanför arbetstid kommer att undersökas. Arbetsgivarna förväntas ha kontrollerat risker och åtgärdat sådant som kan orsaka arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för inspektionsarbetet, understryker att det är viktigt att arbetsgivarna har en helhetssyn på arbetsmiljön, då utmattningssyndrom kan komma från såväl dåliga relationer som för hög arbetsbelastning.

Jag instämmer i det påståendet.

Vad som är arbetsrelaterad ohälsa är en komplex och komplicerad fråga att besvara, oavsett om det gäller fysiska eller psykiska besvär hos arbetstagaren. Människor är olika och upplever arbetsförhållanden på olika sätt. Det du som arbetsgivare kan och ska göra är att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljöfrågor i din verksamhet. Här kan vi från arbetsgivarsidan vara med och stötta.

Stort mörkertal

Av de besvär som inte är relaterade till en olyckshändelser hade knappt en av tio gjort anmälningar till Försäkringskassan. Samtidigt har mer än hälften bedömt sina besvär tillräckligt allvarliga för att kontakta en vårdinrättning de senaste 12 månaderna.

Psykisk ohälsa på arbetet är inte alltid något som märks, därför är det så viktigt att i det systematiska arbetsmiljöarbetet se till att fånga upp signaler för att kunna sätta in tidiga åtgärder. I arbetet ska det också finnas möjlighet för både anställda och skyddsombud att medverka. Detta är grundläggande för en sund arbetsmiljö, friska medarbetare och i förlängningen en bra verksamhetsutveckling.

Inspektioner kommer att genomföras av följande verksamheter:

  • Hem för vård eller boende (HVB) och boenden kopplade till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
  • butikskontrollanter,
  • kriminalvården,
  • primärvården,
  • ambulans,
  • reklam- och webbyråer och
  • kultur- och teaterverksamhet.

Stöd från Arbetsgivarföreningen KFO

(Fremia den 1 jan 2021)

Vi på erbjuder våra medlemmar stöd i form av kurser och rådgivning inom arbetsmiljö.

På sidan systematiskt arbetsmiljöarbete har vi samlat information som hjälper dig att komma igång. Du kan också få tips och vägledning till ditt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverket: Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet.

Prata gärna med mig om du undrar över något.