LAS

Ändringarna i LAS

Så här har LAS förändrats och kompletterats

Stora förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, och studiestödslagstiftningen trädde i kraft den 1 oktober 2022. Här får du en ingående beskrivning av vad ändringarna innebär.

Lagändringarna är tänkta att kompletteras med ytterligare LAS-relaterade regler/tolkningar, samt nya omställningsförmåner via huvudavtal tecknade av Fremia och de fackliga huvudorganisationer som Fremia har huvudavtal med i dag. Förhandlingarna är inte avslutade.

Sammanfattning av förändringarna

LAS

 • Uppsägning på sakliga skäl i stället för saklig grund.
 • Utökade undantag från turordningsreglerna.
 • Ingen lönekostnad för arbetsgivare vid ogiltighetstvist.
 • Särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning.
 • Enklare och snabbare för arbetstagare att gå från visstidsanställning till tillsvidareanställning (ett år mot nuvarande två år).
 • Normen på arbetsmarknaden är heltidsanställning.
 • Tydligare regler kring inhyrd personal.
 • Omreglering av arbetstid, även kallat hyvling, regleras.

Omställning

 • Arbetstagare kan erhålla omställningsstudiestöd i två terminer.
 • Omställningsstudiestödet är ett statligt studiestöd med CSN som ansvarig myndighet.
 • Omställningsstudiestödet består av bidrag och lån.

Sakliga skäl

Turordningen

Ogiltighetsförklaring

A-kassan

Avstängning från a-kassan kommer inte längre ske efter att arbetstagare har låtit sig köpas ut från en anställning. Inte heller vid uppsägning från arbetsgivarens sida och tvist pågår.

Särskild visstidsanställning, SÄVA

Heltid som norm

Om inte annat har avtalats ska en anställning anses gälla på heltid. Om arbetstagaren så begär ska arbetsgivaren inom tre veckor skriftligen ange skälen till varför sysselsättningsgraden är lägre än heltid.

Skyldigheten att lämna skriftlig motivering under perioden 1 oktober 2022–1 januari 2023 är dock inom tre månader.

Inhyrd personal

Hyvling

Omställning