Fremia svarar på stämning om personlig assistans i Arbetsdomstolen

Fremia har lämnat svaromål på en stämningsansökan från fackförbundet Kommunal i Arbetsdomstolen. Målet handlar om giltigheten av vissa delar i kollektivavtalet inom personlig assistans. Fremia bestrider Kommunals yrkanden.

Kommunal vill pröva i Arbetsdomstolen om kollektivavtalet som har tecknats mellan Kommunal och Fremia är förenligt med lagen om anställningsskydd, LAS. Målet är av principiell karaktär och det finns ingen konflikt på den aktuella arbetsplatsen.

– Fremia anser att den kollektivavtalade anställningsformen ”så länge uppdraget varar” är giltig och bestrider samtliga yrkanden från Kommunal. Att Kommunal väljer att pröva sitt eget avtal i Arbetsdomstolen är mycket märkligt. Det strider i grunden mot den svenska modellen, frågan hade kunnat hanteras inom kommande avtalsrörelse, säger Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef på Fremia.

Assistansberättigad har sista ordet
LSS, och närmare bestämt insatsen personlig assistans, kom till i början av 1990-talet för att ge människor med omfattande funktionsnedsättningar självbestämmande och avgörande inflytande över hur det stöd man behöver ska ges. Det innebär bland annat att den assistansberättigade har sista ordet i frågan om vem som ska assistera denne.

Personlig assistans är en individuell rättighet som är knuten till den enskilde assistansberättigade. Om en assistansberättigad person inte längre har förtroende för en viss assistent måste anställningen avslutas – om det inte går att möjliggöra annan anställning hos anordnaren. Det finns inga särskilda medel inom assistansersättningen som ersätter lön under uppsägningstid.

LSS företräde över LAS
– Personlig assistent är inte ett yrke som vilket annat. Det handlar främst om goda relationer, respekt och tillit för att säkerställa brukarens integritet och självbestämmande. Parterna på arbetsmarknaden har sedan assistansreformens tillkomst gemensamt tagit ansvar för att skapa bäst tänkbara villkor för såväl arbetstagare som assistansberättigade under de förutsättningar som gäller. LSS, som är en rättighetslagstiftning, måste ha företräde i förhållande till LAS, säger Jasmina Helander.

Med utgångspunkt i tankarna bakom LSS och att värna den enskilde assistansberättigades rätt att själv välja vem som ska assistera, anser Fremia att alla som är involverade i assistansbranschen skulle gagnas av en starkare anställningstrygghet för de personliga assistenterna.

– I dag saknas dock ekonomiska förutsättningar för detta. Och så länge den statliga finansieringen brister, måste parterna på arbetsmarknaden hitta gemensamma och konstruktiva lösningar. Det avtal som Fremia och Kommunal har varit överens om sedan 1994 är en sådan lösning.

Kampanj för rimliga villkor
Tillsammans med Kommunal och tio organisationer som representerar assistansberättigade driver Fremia just nu kampanjen Rimliga villkor. Den syftar till att lyfta yrket personlig assistent och visa på behovet av att staten skjuter till de resurser som krävs för att personlig assistans ska kunna utföras med god kvalitet och kontinuitet, samt att de personliga assistenterna ska kunna ges anställningsvillkor som ligger närmare den övriga arbetsmarknaden.

För mer information och kommentar, kontakta:
Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef Fremia, 08-702 54 18, jasmina.helander@fremia.se

Fremias svaromål:
https://www.fremia.se/globalassets/fremia/relaterade-dokument/arbetsratt/svaromal-fremia-ad-a-94-22.pdf

Visa på Mynewsdesk