Avtal för demokratiskt styrda verksamheter – Fremias övergripande inriktning inför avtalsrörelsen 2023

Fremias styrelse har slagit fast den övergripande inriktningen och yrkanden inför avtalsrörelsen 2023. Ingången i avtalsrörelsen, som pågår i ett svårare ekonomiskt läge än någonsin, är att trygga förutsättningarna för demokratiskt styrda verksamheter i Sverige.

Fremia är Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Vi samlar demokratiskt styrda verksamheter, den stora del av arbetsmarknaden och samhället som verkar vid sidan av det privatägda näringslivet och offentlig sektor. Bland våra 5 300 medlemmar finns kooperativa och ömsesidiga företag, idéburna organisationer inom välfärden, civilsamhällets organisationer och samhällsnyttiga företag.

– Vår ingång i avtalsrörelsen är att vi vill se fler demokratiskt styrda verksamheter i Sverige. Vi vill skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling för våra medlemmar, som är verksamma inom en rad olika sektorer och branscher. Tillsammans med de fackliga organisationerna vill vi utveckla våra gemensamma kollektivavtal, för att fler ska ges möjlighet att arbeta i företag och organisationer med en uttalad vilja att bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef och vice vd på Fremia.

Inför årets avtalsrörelse sätts ramarna av en skenande inflation, med höga mat- och energipriser, förändrade konsumtions- och beteendemönster, minskat givande och politiska beslut som har lett till otillräcklig finansiering. Fremias medlemmar påverkas alla, om än på olika sätt. Kraven är höga på att snabbt kunna ställa om för att säkerställa båda arbetstillfällen och den fortsatta verksamheten.

– I det här läget är det extra viktigt att inflytandet över spelreglerna utövas så nära arbetsplatsen som möjligt, med ett generöst utrymme för lokala anpassningar och överenskommelser, säger Jesper Neuhaus.

Fremias övergripande avtalsyrkanden i korthet:

  • Avtalen ska omfatta en kortare period i linje med arbetsmarknaden i övrigt och avtalen ska ha en begränsad och i förväg fastställd löptid.
  • Anställningsvillkoren behöver kunna anpassas utifrån de förhållanden som råder på arbetsplatsen, genom lokala överenskommelser eller lokala kollektivavtal.
  • Löneavtal behöver ge företag och organisationer förutsättningar för att utveckla en verksamhetsnära lönebildning och en individuell och differentierad lönesättning.
  • Arbetsmiljöarbetet ska inte regleras i villkorsavtal. Centrala parter ska i kommittéer eller andra organ arbeta fram stöd och verktyg som kan appliceras i det lokala arbetsmiljöarbetet.
  • Anställningsformerna ska utformas för att ge en så hög grad av trygghet i anställningen som verksamhetens förutsättningar tillåter.
  • Samverkan ska förena inflytande med snabba och verksamhetsnära beslutsvägar för att säkerställa att medbestämmandet kommer till faktisk och daglig nytta.
  • Arbetstiden ska förläggas ansvarsfullt med en målsättning att tjänstgöringsgraden ska ge individen så bra ekonomiska möjligheter som möjligt.

Här finns hela Fremias inriktning inför avtalsrörelsen 2023.

För kommentarer, kontakta:
Jesper Neuhaus, förhandlingschef Fremia, 08-702 54 32, jesper.neuhaus@fremia.se

Visa på Mynewsdesk