Värdefull dialog med regeringen om offentlig upphandling

I förra veckan bjöd regeringen in Fremia och andra företrädare för civilsamhället och idéburen sektor till rundabordssamtal om offentlig upphandling. I samtalet fick de tre konkreta medskick från oss: ge ett nytt uppdrag till Upphandlingsmyndigheten, tillsätt en utredning för att lagreglera IOP och värdesäkra den offentliga ersättningen.

Fremia, Famna och flera idéburna medlemsorganisationer var nyligen inbjudna till civilminister Erik Slottner och socialminister Jakob Forssmed för att diskutera offentlig upphandling. Tillsammans lyfte vi en rad åtgärder för att det offentliga i större utsträckning ska ta tillvara civilsamhällets och den idéburna sektorns arbete.

– Kommuner, regioner och statliga myndigheter hamnar lätt i gamla hjulspår i upphandlingssammanhang. De tar inte tillvara hela den verktygslåda som faktiskt står dem till buds – i form av direktupphandlingar, reserverade upphandlingar och idéburna offentliga partnerskap (IOP), säger Karin Liljeblad, branschexpert hos Fremia.

Kunskapen om civilsamhällets och idéburen sektors särart är fortsatt låg bland upphandlare och jurister. Vi rekommenderade statsråden att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ge både upphandlande myndigheter och idéburna organisationer handfast vägledning. Syftet är att sänka trösklarna för civilsamhällets organisationer och idéburna aktörer att knyta avtal och partnerskap med det offentliga.

Vi uppmanade vidare regeringen att tillsätta en offentlig utredning med uppdrag att ta fram en lagstiftning om IOP.

Värdesäkra offentliga ersättningar

– Det behövs också långsiktigt hållbara förutsättningar för aktörer inom civilsamhället och den idéburna sektorn som verkar på det offentligas uppdrag. Det måste därför bli självklart att värdesäkra ersättningen från det offentliga så att den hänger med löneutvecklingen, säger Karin Liljeblad.