Ny arbetsmiljöstrategi 2026–2030

Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen har kommit fram till att ett förändrat arbetsliv kräver en ny strategi för dess arbetsmiljöpolitik. Nu har en utredning tillsatts som ska ta fram förslag på en ny inriktning för politiken från 2026.

Regeringen vill se en arbetsmiljöstrategi som bättre speglar de faktorer som präglar dagens arbetsliv och låter en utredare arbeta fram en ny arbetsmiljöstrategi för 2026–2030.

Arbetsrelaterad stress, distansarbete och digitalisering, dödsolyckor, brottslighet, arbetstagares utsatthet och den gröna omställningen och klimatförändringarnas effekter ska få ett tydligare fokus i politiken efter 2025.

Den nuvarande arbetsmiljöstrategin gäller fram till dess och innehåller fyra delmål: ett hållbart arbetsliv, ett hälsosamt arbetsliv, ett tryggt arbetsliv och en arbetsmarknad utan brott och fusk. I utredningens uppdrag ingår att analysera genomslaget för den nuvarande strategin och bedöma om delmålen är ändamålsenligt utformade. Utifrån resultatet ska ett förslag sedan lämnas om en ny arbetsmiljöstrategi för 2026-2030 och om vilka delmål som bör finnas med i den. Utredningen ska också ta fram förslag på fortsatta åtgärder som långsiktigt kan bidra till delmålens genomslag.

Utredningens uppdrag ska redovisas senast den 11 juni 2025.