Ändringar i föräldraförsäkringen

Fler kan vara lediga med föräldrapenning när föräldraförsäkringen blir mer flexibel.

Från 1 juli ökar antalet dubbeldagar samtidigt som fler får möjlighet att få del av föräldrapenningen. Som arbetsgivare kan du därför komma att få in fler ansökningar om föräldraledighet framöver och då även från anställda som inte själva är föräldrar till barnet.

Flera lagändringar slår igenom i föräldraförsäkringen från och med den 1 juli. Bland annat fördubblas antalet dagar som föräldrar kan ta ut föräldrapenning samtidigt och tiden som dubbeldagarna kan tas ut förlängs till att barnet är 15 månader. Föräldrar kommer också att i större utsträckning kunna överlåta föräldrapenning till någon annan vuxen i barnets liv.

Vi får förmoda att fler kommer frånvara från arbetet framöver

Kerstin Wrisemo, expert i socialförsäkrings- och arbetsmiljöfrågor på Fremia

– Förändringarna genomförs för att förbättra föräldrars möjligheter och flexibilitet när det gäller föräldrapenning och ledighet. Som arbetsgivare behöver du vara förberedd på att frånvaron från arbetet kan öka när fler får möjlighet att vara lediga med föräldrapenning framöver, säger Kerstin Wrisemo, expert i socialförsäkrings- och arbetsmiljöfrågor på Fremia.

Kort om ändringarna

Här är de största förändringarna och vad du bör tänka på som arbetsgivare:

Ökat antal dubbeldagar

Föräldrars möjlighet att ta ut föräldrapenning på hög ersättningsnivå samtidigt ökar från 30 till 60 dagar. Alla dubbeldagar kan, precis som tidigare, användas sammanhängande eller uppdelade på flera perioder. Begränsningen om högst tre föräldraledighetsperioder under varje kalenderår gäller även för de nya dubbeldagarna.

OBS! att de 90 dagar som är reserverade i föräldrapenningen för vardera föräldern inte kan användas som dubbeldagar.

Längre tid att använda dubbeldagarna

Gränsen för hur länge dubbeldagarna kan användas förlängs från 12 månader fram till att barnet är 15 månader gammalt.

Möjlighet att överlåta föräldrapenning

Föräldrar kommer i större utsträckning att kunna överlåta en del av sin föräldrapenning till andra försäkrade personer som inte själva är föräldrar till barnet.

Redan idag kan föräldrar avstå föräldrapenning till sambo, blivande adoptivförälder och särskilt förordnad vårdnadshavare. Enligt de nya reglerna kan föräldrar i stället överlåta upp till 90 föräldrapenningdagar för varje barn till någon eller flera andra som är försäkrade för föräldrapenning. Det omfattar en bredare skara och gäller personer som är försäkrade i Sverige på grund av bosättning eller arbete enligt reglerna i 4–6 kap. socialförsäkringsbalken.

Så hanterar du ledighetsansökningar

Ansökningar om ledighet med överlåten föräldrapenning ska du hantera på samma sätt som ansökningar om föräldraledighet från föräldrar. Rätten att frånvara från arbetet är nämligen densamma om arbetstagaren uppbär föräldrapenning som överlåten föräldrapenning.

Det innebär bland annat att ledigheten ska sökas en viss tid innan och att den kan sökas för både hel och del av dag. Ledigheten är också semesterlönegrundande enligt 17 a § semesterlagen.

Intyga inkomst

Som arbetsgivare ska du lämna uppgifter om inkomst till Försäkringskassan för den som ansöker om ledighet med föräldrapenning. Det behöver du även göra för den som fått föräldrapenning överlåten till sig. 

Relaterat innehåll