Arbetsmiljöverket presenterar nya föreskrifter

Nytt regelverk från 1 januari 2025

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd beskriver vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare och på arbetsplatserna. Myndigheten har under en längre period arbetat med att förenkla föreskrifterna för att det ska bli lättare att följa reglerna, som träder i kraft den 1 januari 2025. Redan nu kan du ta del av det nya regelverket.

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om att anta en ny regelstruktur för föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen.

Som arbetsgivare kommer ditt arbetsmiljöansvar att vara oförändrat, men det blir enklare att följa regelverket i de nya föreskrifterna. De gäller från och med den 1 januari 2025.

Arbetsmiljöverket har publicerat de nya föreskrifterna redan nu. Det är för att du ska ha gott om tid att sätta dig in i de nya föreskrifterna och hinna uppdatera rutiner och eget informationsmaterial i god tid innan de träder i kraft.

Så förnyas föreskrifterna

Det nuvarande innehållet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd bakas ihop och förenklas. Målet är att skapa ett mer tydligt och sammanhållet regelverk, där det blir lättare att hitta, förstå och använda reglerna som du måste förhålla dig till. Antalet häften med i dag gällande föreskrifter minskas från ett drygt 60-tal till 15 stycken med nya AFS-nummer.

Samtidigt anpassas föreskrifterna till ett arbetsliv i förändring. Det blir enklare att uppdatera och komplettera dem, som när det till exempel uppstår nya risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket har även arbetat med klarspråk av texterna, en större enhetlighet och att undvika dubbelregleringar.

Krav- och skyddsnivåer ska vara desamma med ett undantag. För byggherrar, byggarbetsmiljösamordnare och projektörer tillkommer nya bestämmelser.

De nya föreskrifterna i korthet

  • Antalet föreskriftshäften minskar från 67 till 15.
  • Språket i texterna är enklare och tydligare.
  • Föreskriftshäftena får nya namn och nummer.
  • Föreskrifterna digitaliseras.
  • Det som idag är ett separat föreskriftshäfte blir oftast ett kapitel i ett mer omfattande föreskriftshäfte.
  • Samma skyddsnivåer för arbetstagare och samma krav för arbetsgivare och tillverkare som i nuvarande regler.
  • För byggherrar tillkommer det nya regler.

Det här behöver du göra nu

Som arbetsgivare behöver du sätta dig in i de nya föreskrifterna och lära dig hitta i den nya strukturen. Undersök vilka åtgärder som ska göras i din verksamhet. Finns det rutiner att se över eller informationsmaterial som ska uppdateras?

Som arbetsgivare måste du också se till att Arbetsmiljöverkets föreskrifter efterlevs. Informera dina medarbetare om vad som gäller i god tid innan de nya reglerna träder i kraft. Gör de föreskrifter som är viktiga för din verksamhet lättillgängliga och påminn medarbetarna om dem vid till exempel arbetsplatsträffar.

Än finns det gott om tid att genomföra de förändringar som krävs, du har fram till den 1 januari 2025 på dig. Behöver du hjälp med vad de nya reglerna innebär för din verksamhet så är du alltid välkommen att vända dig till din rådgivare.

Lång process snart i mål

Översynen av Arbetsmiljöverkets föreskrifter har pågått länge och diskussionerna om dem har förts i nästan tio år. Myndigheten har vid upprepade tillfällen involverat arbetsmarknadens centrala parter i arbetet. Fremia är en av dem, och har bland annat varit remissinstans.

Fremias arbetsmiljöexpert Kerstin Wrisemo har varit involverad under hela resan.

– En lång process med många möten och omfattande remisser är nu till ända. Regelverket på arbetsmiljöområdet är väldigt omfattande och Arbetsmiljöverket har gjort ett gigantiskt arbete. Jag hoppas att allt arbete nu också leder till att syftet uppfylls. Det vill säga att det ska bli tydligare, enklare, begripligare och lättare att tillämpa myndighetens föreskrifter.

Relaterad information

Mer om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter och allmänna råd på av.se

Relaterat innehåll