Civilsamhällets organisationer gör en viktig insats under pandemin

Organisationerna behöver mer och bättre utformat ekonomiskt stöd av regeringen

Vi välkomnar det partiöverskridande samarbete för civilsamhällets ekonomiska förutsättningar som resulterat i ett tillkännagivande av Finansutskottet.

Kristdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Jakob Forssmed säger att civilsamhället under Corona-krisen ”Outtröttligt sträckt ut en hand till den som är utsatt, men man har inte fått tillräckligt stort stöd, och stödet har inte varit anpassat till civilsamhällets behov”.

Regeringen bör konkretisera den övergripande inriktningen

Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har samverkat runt frågorna om civilsamhällets förutsättningar under Corona-krisen, och den 11 februari presenterade Finansutskottet ett tillkännagivande om dessa frågor. Vi uppmanar regeringen att konkretisera den övergripande inriktningen om att omfattningen av stöden behöver vara större och bättre anpassade till civilsamhällets förutsättningar.

Kristdemokraterna har tidigare presenterat en motion som innehåller flera konstruktiva och välkomna förslag för civilsamhällets organisationer. Motionärerna ställer sig bakom regeringens förslag för civilsamhället som ska riksdagsbehandlas inom kort, men menar att dessa är otillräckliga både i omfattning och struktur. Vi delar båda perspektiven.

I korthet innebär förslagen i Kristdemokraternas motion  

  • Att stödet bör vara större än de 60 miljoner till den ideella sektorn, 15 miljoner till pensionärsorganisationerna och 30 miljoner till särskilda jämställdhetsåtgärder, som regeringen hittills har föreslagit. Omfattningen på stödet bör omvärderas.
  • Att projektbidrag tillfälligt bör göras om till generella bidrag, något skulle underlätta för civilsamhällesorganisationer att söka bidragen och därmed överleva. Många bidrag till civilsamhället sker i form av projektbidrag, trots att förmågan för civilsamhällesorganisationer att genomföra projekt i dagsläget är begränsad och osäker.
  • Ett undantag för definitionen av omsättning för ideella föreningar, stiftelser och trossamfund för att kunna inkludera fler former av intäkter. Reglerna för omställningsstödet är idag begränsande då det endast omfattar omsättning från näringsverksamhet och inte sådana intäkter som tillexempel. medlemsavgifter eller gåvor, vilka är centrala för civilsamhällesorganisationer och vida överstiger intäkter från näringsverksamhet.

  • Att ideella organisationer föreningar och trossamfund som omfattar flera juridiska personer ska kunna söka omställningsstöd som en enhet. Många ideella organisationer och trossamfund är strukturerade som flera mindre separata juridiska personer vilket reglerna för omställningsstödet inte tar hänsyn till. Detta missgynnar civilsamhällesorganisationers möjlighet att få reellt stöd på jämlika villkor med till exempel näringslivets koncernstrukturer.

Ökad förståelse för att civilsamhället har koncernliknande strukturer

Vi välkomnar den förståelse för civilsamhällets förutsättningar som motionen ger uttryck för och ser mycket positivt på det partiöverskridande samarbetet runt dessa förutsättningsfrågor i riksdagen. Den sista punkten innebär en ökad förståelse för att civilsamhället har koncernliknande strukturer, om vi översätter till näringslivstermer. Omställningsstödet har hitintills utformats betydligt mer ändamålsenligt för näringslivets koncerner än för civilsamhällets tradition av exempelvis riksföreningar med medlemsorganisationer eller föreningar och stiftelser som äger aktiebolag.

Viktigt att civilsamhället får stöd under krisen

Nu vill vi uppmana regeringen att konkretisera den inriktning som Finansutskottets tillkännagivande har och presentera vassa förslag. Detta för att det är, som Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Karolina Skoog uttrycker det i Sveriges Radio Ekot 10/2 2021, "Oerhört viktigt att vi finns där och stöttar civilsamhället och att vi ser vilka fantastiska insatser de gör under krisen."

Uppdaterad
den 6 oktober, 2021