Civilsamhällets svar på hur vi bygger ett bättre Sverige

Nysta

Corona var gnistan. När pandemin i början av året svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan.

Civilsamhällets nystartsgrupp

Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick i juli 2020 sju stora paraplyorganisationer inom civilsamhället samman och initierade Nysta; Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. 

Nysta består av, CivosErsta Sköndal Bräcke högskolaFamna – riksorganisationen för idéburen välfärdForum – idéburna organisationer med social inriktningGiva SverigeIdea – arbetsgivarförbundet för ideella organisationer och Arbetsgivareföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021). 

DN Debatt: Nu skriver vi ett nytt samhällskontrakt

Tillsammans representerar vi en mängd civilsamhällesorganisationer som verkar inom allt från avancerad sjukvård till arbete med ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.

Nysta ska ta fram konkreta förslag att presentera för våra politiker som visar hur Sverige genom en nystart kan bli bättre som samhälle efter corona, och hur civilsamhället kan bidra till det. Arbetet inom Nysta genomförs inom sex olika områden, med teman som i sig inte är nya eller unika men som på ett särskilt sätt aktualiserats av coronapandemin.

Vi söker en öppen dialog och strävar efter bred förankring – men kommer inte att väja för rekommendationer och förslag som kan uppfattas som utmanande. Arbetet leds av Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv, och ett team med 6-8 deltagare ansvarar för varje område:

1. Det demokratiska utrymmet

Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU, leder gruppen som arbetar med demokratiutveckling. Den kommer att presentera förslag på hur principerna mångfald och dialog kan förstärkas och förbättras inom civilsamhällespolitiken, för att förstärka civilsamhället som en kraft för en vitalare demokrati i Sverige.

2. Arbetsmarknad och kompetensutvecklinng

Efter coronakrisen är satsningar på folkbildning och arbetsmarknadsåtgärder än viktigare för att motverka ökad utsatthet och ojämlikhet. Civilsamhället har en nyckelroll i att rusta människor som står långt från arbetsmarknaden så att de kan få ett arbete eller sysselsättning. Arbetet inom denna grupp leds av Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande Svenska kyrkan och tidigare ordförande för LO.

3. Forskning, utbildning och innovation

Det bedrivs redan idag omfattande forsknings- och utvecklingsarbete i relation till det civila samhället. Men samarbetet mellan civilsamhället och de svenska lärosätena behöver utvecklas. Magnus Karlsson, professor vid Centrum för civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, leder arbetet i denna grupp.

4. Digitalisering och AI

Är drivande i den samhällsomdaning vi står inför. Det civila samhället behövs för att värna rättigheter, utveckla etik och säkra integritet, men också för att skapa förutsättningar för att samhället fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringen och på så vis bygga en bättre värld för alla. Gruppen tittar på hur samhället som helhet borde hantera möjligheterna, men framför hur det civila samhället kan bli en ledande aktör i denna omdaning. Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen, leder arbetet.

5. Civilsamhällets övergripande förutsättningar

Gruppen kommer att presentera de viktigaste reformerna och lagförändringarna som krävs för att stärka utvecklingen av civilsamhället. Arbetet leds av Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset.

6. Välfärd i förändring

Gruppens utgångspunkt är att en ökad andel idéburen välfärd är gynnsam för en hållbar samhällsutveckling. Teamet arbetar med förutsättningarna för en starkare och växande idéburen sektor, samt diskuterar vilken roll frivilligheten kan spela i välfärden. Arbetet leds av Marika Markovits, senior advisor Stockholms Stadsmission.

Arbetet med Nysta

Inom varje område kommer Nysta att ta fram konkreta och genomförbara förslag som kan föra Sverige mot ett nytt samhällskontrakt. Målet är att presentera dessa i samband med Järvaveckan 2021.

Sverige har varit och är ett föregångsland tack vare det starka civilsamhället. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan lösa de problem vi har och står inför. Nyckeln ligger i att låta alla delta i arbetet med att inte bara definiera problemen utan även utforma lösningarna.