Förskolechef ska benämnas rektor

För att öka likvärdigheten och stärka kvaliteten inom förskolan ska samtliga förskolechefer benämnas rektorer från och med den 1 juli 2019.

Förändringen innebär att alla rektorer som nyanställs i förskolan därefter även måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Däremot behöver rektorer som redan är anställda och verksamma idag, så kallade förskolechefer inom förskolan, inte gå befattnings­utbildningen.

Likvärdighet och kvalitet

Rektor är den som leder och samordnar arbetet på en förskola. Denne benämndes förskolechef fram till och med den 30 juni 2019. Bytet av benämningen var ett sätt att signalera att likvärdigheten och kvaliteten inom förskolan förstärktes.

Detta regleras i skollagens 2 kap 9 § som tydliggör att denna titel är förbehållen rektor och att denna titel också ska användas. Det finns inget som hindrar att rektor också är skolchef eller VD eller har annan befattning. Det kan bara finnas en rektor.

Det kan utses en ställföreträdare för rektor, eller en biträdande rektor, men det ska framgå klart vem som är rektor och vem som har ansvaret.

  • Förskolechefer anställda efter 1/7 2019 måste ha en genomförd rektorsutbildning inom fem år efter tillträdesdagen.
  • Rektorsutbildningen ska påbörjas så snart som möjligt.
  • Har förskolechefen redan rektorsutbildning, eller är anställd före den 1/7 2019, så behövs ingen rektorsutbildning.
  • Rektorer anställda efter 1/7 2019, men som har jobbat som förskolechefer tidigare, behöver inte genomgå rektorsutbildning. Detta innebär att om man nyanställer en rektor som inte har rektorsutbildning men som har arbetat som förskolechef före 1/7 2019 så måste inte denna genomgå utbildningen.
  • Vad som räknas som en kvalificerad befattningsutbildning för rektorer avgörs av Skolverket.

Utgångspunkten är att arbetsgivaren ska stå för kostnader i samband med utbildningen. Utbildningen som sker på högskola eller universitet är i och för sig kostnadsfri men kostnader kan uppstå genom att den anställde genomför utbildningen på arbetstid, vilket kan ge upphov till resor med mera.

Om återbetalningsskyldighet

Om arbetsgivaren bekostar utbildningen kan man träffa avtal med den anställde om återbetalningsskyldighet om anställningen avslutas. Återbetalningsskyldigheten ska vara skälig och inte göra det omöjligt för den anställde att sluta sin anställning.

Jag vill också passa på att lyfta fram Skolverkets information om förändringen: Rektor införs i förskolan.