Hederliga, högkvalitativa personlig assistansföretag finns

Mot bakgrund av den senaste tidens välbehövliga granskning av personlig assistans-branschen, och Försäkringskassans aktuella åtgärdsplan mot fusk i branschen, vill vi i Arbetsgivarföreningen KFO nu lyfta fram våra medlemmar inom personlig assistans, och de åtgärder vi sedan tidigare föreslagit för att värna assistansreformen och sätta kvaliteten i fokus.

KFO har bland sina 3700 medlemmar 480 personlig assistans-medlemmar som tillsammans sysselsätter ca 25 000 arbetstagare. Här återfinns brukarkooperativ, aktie- och handelsbolag, ideella föreningar och assistansanvändare som är sina egna arbetsgivare. Flertalet driver verksamhet i aktiebolagsform men i flertalet aktiebolag finns ett starkt brukarinflytande.

KFO var mycket tidigt ute med att föreslå krav på tillstånd och en aktiv tillsyn av assistansverksamheter. Sedan den 1 januari 2011 finns också sådana regler, vilket är gott men borde ha skett tidigare, menar KFOs chefsförhandlare Anita Fink Knudsen. Hon lyfter också betydelsen av att Socialstyrelsen faktiskt också driver en aktiv tillsyn liksom värnar barnperspektivet i sin verksamhet.

–I KFOs kollektivavtal finns ingen skillnad i anställningsvillkor mellan arbetstagarna. Vi värnar om att alla arbetstagare ska ha samma goda villkor, oavsett om de är närstående till brukaren eller inte. Det här är en viktig skillnad jämfört med andra arbetsgivarorganisationer där närstående i princip kan arbeta hur mycket som helst. Vissa av de uppmärksammade fallen av rent missbruk av assistansersätttningen har handlat om familjer där alla arbetstagare varit anhöriga och plockat ut enorma summor i lön och annan ersättning. Med KFOs kollektivavtal är ett sådant missbruk omöjligt, menar Anita Fink Knudsen.

Arbetsgivarföreningen KFO har flera förslag på åtgärder för att motverka kriminalitet och missbruk av assistansersättningen liksom åtgärder för att främja att assistansersättning används på ett ändamålsenligt och kvalitetssäkert sätt. Samma regler för alla arbetstagare vad gäller arbetstid och andra anställningsvillkor är en sådan åtgärd. Krav på oberoende läkarintyg för rätt till personlig assistans när inte väldokumenterad historik finns om aktuell funktionsnedsättning är ett annat liksom att tidrapporter bör signeras dubbelt. Andra åtgärder är till exempel krav på intyg från revisor för att få starta assistansverksamhet och möjlighet för Försäkringskassan att kunna begära in personuppgifter avseende personliga assistenter. Vidare bör till exempel Försäkringskassan och Skatteverket kunna inhämta uppgifter av varandra på ett enkelt sätt.

KFO är tillsammans med våra medlemsföretag och andra organisationer också villigt att ta fram egna etiska regler för branschen som värnar assistansreformens betydelse, främjar goda anställningsvillkor och alltid sätter kvaliteten i assistansen i fokus.

För mer utförlig information och kommentarer, kontakta

Anita Fink Knudsen, Chefsförhandlare på Arbetsgivarföreningen KFO: 070-578 80 14

eller

Kicki Blom, Kommunikationschef på Arbetsgivarföreningen KFO: 070-5788002

 

Bakgrund om personlig assistans

Rätten till personlig assistans har funnits sedan början av 90-talet. Lagstiftningen har inneburit stora möjligheter till bättre livskvalitet för många personer med omfattande funktionsnedsättningar, nedan benämnda brukare. Bland KFOs medlemmar återfinns flera organisationsföreträdare som starkt bidrog till att lagen trädde i kraft. Rätten att ha personlig assistans är förhållandevis unik för Sverige och många länder saknar en liknande lagstiftning. Till skillnad från i våra nordiska grannländer finns möjlighet för anhöriga som lever i hushållsgemenskap med brukaren att arbeta som personliga assistenter åt denne. En av de bärande idéerna i den svenska lagstiftningen är att det är brukaren som oinskränkt ska kunna välja vem som ska utföra assistansen, närstående eller annan person. 

 Bakgrund om personlig assistans hos Arbetsgivarföreningen KFO

I enlighet med KFOs värdegrund har KFO sedan länge i olika sammanhang verkat för att framhålla såväl assistansreformens betydelse som vikten av bra villkor för arbetstagarna. Bra villkor för arbetstagarna innebär att alla arbetstagare ska omfattas av såväl kollektivavtal som gängse lagar på arbetsrättens område. Det har vidare varit grundläggande för KFO att betona vikten av god kvalitet i assistansutförandet och därmed inte göra någon skillnad på till exempel villkor som rör arbetstider eller lön för arbetstagare som har personliga relationer med den assistansberättigade och de som inte har det. Genom dessa ställningstaganden har KFO bidragit till att ta fram god sed i branschen och värnat möjligheten för anhöriga att fortsätta arbeta som personliga assistenter.

 

 

 

Visa på Mynewsdesk