Lätt att glömma chefernas arbetsmiljö

Även chefer ska inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Första linjens chefer faller ofta mellan stolarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det visar en rapport från Arbetsmiljöverkets inspektioner av nära 1 100 arbetsplatser. Här är tre tips på hur du kan öka medvetenheten om chefernas arbetsmiljö.

De chefer som är närmaste chef för majoriteten av medarbetarna på en arbetsplats exkluderas ofta i arbetsmiljöarbetet. Men många av de arbetsgivare som Arbetsmiljöverket har inspekterat framhåller att de här cheferna är viktiga för organisationen och att man gärna vill satsa för att behålla dem. Det kan också oftast göras med ganska små medel. Många gånger handlar det om att se över befintliga rutiner och instruktioner.

I rapporten som myndigheten sammanställt framkommer det att brister framför allt finns i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, men också i hur chefers arbetsmiljö undersöks, riskbedöms och åtgärdas. Det saknas ofta skyddsombud som representerar cheferna och personer som på pappret ska hantera deras arbetsmiljö vet inte alltid om det.

Chefer är också medarbetare och omfattas av samma arbetsmiljöregler som alla andra.

Kerstin Wrisemo, expert i arbetsmiljöfrågor på Fremia

– Att chefer genomför undersökningar och riskbedömningar av sina medarbetares arbetsmiljö är viktigt och bra. Men även chefernas egen arbetsmiljö ska ses efter, de är också medarbetare och omfattas av samma arbetsmiljöregler. Här har Arbetsmiljöverket sett att det finns ett glapp. Behöver arbetsmiljökunskapen fyllas på i din verksamhet så har Fremia flera arbetsmiljöutbildningar som jag varmt kan rekommendera. Se gärna till att både chefer och skyddsombud deltar, på så sätt kan ni få i gång en diskussion och gemensam medvetenhet, tipsar Kerstin Wrisemo, expert i arbetsmiljöfrågor på Fremia. 

3 tips för att lyfta chefernas arbetsmiljö

  1. Se över ansvarsområden

    Undersök om chefens chef har koll på sina underställda chefers arbetsmiljö.

  2. Inkludera cheferna i skyddsombudets bevakning

    Känner skyddsombudet till sina ansvarsområden? Om skyddsombud (arbetsmiljöombud) finns ska ombudet verka för allas arbetsmiljö, även chefers.

  3. Se även cheferna som medarbetare

    Chefer behöver en bra arbetsmiljö för att i sin tur kunna vara ett bra stöd till andra. Investera i ett kompetenslyft och förbättra kunskapen om hur även chefernas arbetsmiljö hanteras.