Stor satsning på kompetensutveckling inom civilsamhället och idéburen välfärd

Kompetensprogrammet PICK ska utveckla sektorn.

Nu lanserar Fremia, Famna och Unionen det gemensamma kompetensprogrammet PICK för att svara upp mot det ökade behovet av kompetensutveckling inom sektorn. PICK finansieras av Europeiska Socialfonden och innebär i praktiken att Fremias medlemmar kan höja sina medarbetares kompetens med marknadsmässiga utbildningar, för en förmånlig administrativ avgift.

Kompetensprogrammet PICK, projektet för idéburen välfärds och civilsamhällets kompetensutveckling, kommer att innehålla utbildningar inom bland annat affärskunskap, ledarskap, digitalisering och kommunikation. Fremia är projektägare i stark samverkan med systerorganisationen Famna men även fackförbundet Unionen är med i projektet som samverkande part.

– Vi märker i samtal med våra medlemmar att behovet av kompetenshöjning ökar i den idéburna sektorn och i civilsamhället, i takt med att kraven på verksamheterna höjs. Att vi nu kan möta upp behoven med ett erbjudande om att få finansierad kompetensutveckling känns helt fantastiskt, säger Love Lind, biträdande förhandlingschef på Fremia. 

– Famna som organisation och våra medlemmar verkar för att den idéburna sektorn ska växa. Kompetensförsörjningsmöjligheten som PICK ger kommer lägligt för att idéburna aktörer i välfärden ska kunna göra mer för fler, säger Aleksandra Wasso, sakkunnig på Famna.

Handplockade utbildningar av hög kvalitet

Utbildningarna, som i ett första skede riktas till organisationer i Stockholms län, utförs av handplockade och högkvalitativa leverantörer. För själva genomförandet står Företagsakademin, som bistår deltagande organisationer med stöd och hjälp, utbildningsrådgivning samt administration av projektet. Målet är att de deltagande organisationerna ska få till en effektiv kompetensinsats som lyfter verksamheterna, innan kursstart kommer därför gedigna behovsanalyser att göras av Företagsakademin. 

– Upplägget är väldigt förmånligt för deltagande organisationer. Varje utbildning har ett marknadsvärde på omkring 20 000 kronor per deltagare, alla medarbetare omfattas och organisationen betalar bara en administrativ avgift och eventuell konferensavgift per utbildningsdag, säger Love Lind. 

– Kompetensutveckling är otroligt viktigt för de enskilda medarbetarna. Med tanke på att kunskaper värderas högt på arbetsmarknaden tror vi att projektet kommer att stärka många arbetstagares position, säger Peter Tai Christensen, Unionens företrädare i projektets styrgrupp. 

Anmäl intresse - först till kvarn!

Antalet utbildningsplatser i projektet är begränsat till 1 500 platser och utbildningarna beräknas pågå till oktober 2026.