Fremia och LO tecknar ny förhandlingsordning

Ersätter huvudavtal från 90-talet.

Fremia och LO har kommit överens om en ny förhandlingsordning som omfattar rättstvister och förhandlingar av löne- och allmänna villkorsavtal. Parternas tidigare huvudavtal från 1993 ersätts av den nya förhandlingsordningen.

I den nya förhandlingsordningen, som gäller från den 1 april 2023, har man tagit fasta på historiken som ledde till att det allra första huvudavtalet tecknades mellan parterna 1946. Att demokratiskt styrda företag och organisationer har en särställning på svensk arbetsmarknad. Den nya förhandlingsordningen bygger på samma principer som den tidigare, men innehåller mindre formalia.

– Det ligger en enorm styrka i att Fremia och LO nu är överens om att man behöver ta hänsyn till de särskilda förutsättningar som demokratiskt styrda företag och organisationer verkar inom, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef på Fremia.

Förenklat och moderniserat

Den nya förhandlingsordningen slår fast att parterna behöver ta ansvar för löne- och allmänna anställningsvillkor inom det gemensamma organisationsområdet. Parterna ska sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling där demokratiskt styrda verksamheter kan verka på lika villkor som företag inom motsvarande sektor inom privat näringsliv eller offentlig förvaltning.

Det är inte Fremias kooperativa och idéburna medlemmar som ska gå först, under hot om konflikt, och sätta ett märke för resten av arbetsmarknaden.

Jesper Neuhaus, förhandlingschef

– Det är inte Fremias kooperativa och idéburna medlemmar som ska gå först, under hot om konflikt, och sätta ett märke för resten av arbetsmarknaden. Vi är dock överens med LO om att de anställda i vår sektor ska ha löner och allmänna anställningsvillkor som baseras på samma marknadsmässiga förutsättningar som gäller för jämförbara sektorer, säger Jesper Neuhaus.

Själva förhandlingsordningen i rättstvister har även förenklats och moderniserats. En nyhet är att Fremia och LO inrättar en instans som ska säkerställa att enskilda tvister inte skadar förtroendet mellan parterna och försvårar för framtida uppgörelser.

– Oftast är en rättstvist en fråga om ren tillämpning av lag eller avtal. Men ibland behöver följderna av den tillämpningen analyseras och detta blir instansens uppgift, säger Jesper Neuhaus.

Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd som tecknades mellan parterna i oktober 2022 gäller fortsatt.

Logga in för att se den nya förhandlingsordningen.