För en starkare och mer samlad idéburen sektor

Konferens i Falköping med utvecklingstema

9–10 november 2022 samlade Famna och Fremia idéburna aktörer för konferens i Falköping. Temat var tillväxt och utveckling. En hel del, i både programpunkter och fikasnack, kom att handla om att vi är starkare och kan göra mer tillsammans.

Petter Skogar och Ulrika Stuart Hamilton
Ulrika Stuart Hamilton och Petter Skogar har fått i uppdrag av sina respektive styrelser att få till ett närmare samarbete mellan Fremia och Famna under 2023.

Famnas ordförande Stefan Nilsson inledde dagarna. Han konstaterade att många idéburna organisationer drivs av tanken att det finns något gott i samhället att sträva efter, även i det mörka.

– Det kanske är en naiv idé vi drivs av, men det vi gör i våra verksamheter är professionellt. Det är på riktigt. I första hand för att det är bra för den enskilda människan. Men också för att det är bra för samhället. Vi använder alla våra resurser i verksamheten. Verksamheten är målet, allt annat är medel. I det ligger en stor samhällsekonomisk nytta, sa Stefan Nilsson, som till vardags är direktor för Ersta diakoni.

– Nu kommer vi samman inom Famna och Fremia för att bygga något starkt tillsammans. Vi idéburna ska bli en röst på allvar gentemot politiken, när vi nu blickar framåt mot vårt gemensamma tillväxtmål Tio2030, slog Stefan Nilsson fast.

Samlad sektor framgångsfaktor

En av föreläsarna, Bobo af Ekenstam, hade gjort en framtidsspaning med utgångspunkt i samtal med nyckelpersoner i civilsamhället. En av hans slutsatser var att idéburen sektor behöver samverka mer för att nå målen. Han menade också att det är viktigt att idéburna aktörer i högre utsträckning tar tillvara den entreprenörsanda och innovationskraft som finns inom organisationerna.

– Ni står också inför en kommunikationsutmaning, där det gäller att få befolkningen och politikerna att förstå vad sektorn står för. Det finns ett gyllene tillfälle nu: många vill ha valfrihet inom välfärden, men inte vinster. Det måste ni kommunicera mer och tydligare om. Det är viktigt att ni tar tydlig ställning och visar att ni är engagerade i olika samhällsfrågor, sa Bobo af Ekenstam.

Stor möjlighet med nya registret för idéburna

Många inom den idéburna sektorn ser fram emot att de lagändringar som träder i kraft 1 januari 2023. De gör det möjligt för staten, kommuner och regioner att reservera upphandlingar och valfrihetssystem för idéburna organisationer i den offentligt finansierade välfärden. Samtidigt införs en registerlag som innebär att det kommer att inrättas ett nationellt register hos Kammarkollegiet där idéburna organisation frivilligt kan registrera sig.

– Det kommer inte finnas några krav på att vara registrerad för att ta del av upphandlingar. Men registrera er ändå!, uppmanade Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton under konferensen. Det blir ett bevis för att ni uppfyller kriterierna för en idéburen organisation och kan ta del av de riktade upphandlingarna.

Amir Daneshpip, advokat på Reutermans Advokatbyrå instämde:

– Det är viktigt att alla som har verksamhet inom idéburen välfärd registrerar sig i det nya registret. Det bidrar till synlighet för hela sektorn. Om man inte är registrerad lämnar man i stället avgörandet till den upphandlande myndigheten, sa Amir Daneshpip.

För att det ska bli verkstad av den nya lagstiftningen behöver även kommuner och andra upphandlande parter få kunskap om lagen och hur den kan tillämpas.

– Alla vi inom idéburen sektor har ett ansvar att sprida kunskap om de här nya förutsättningarna, konstaterade Ulrika Stuart Hamilton.

Famna håller på att ta fram ett informationspaket som riktar sig till medlemmar i Famna och Fremia, samt till beslutsfattare i kommuner och regioner. Det innehåller bland annat ett juridiskt stöd och en checklista med tips.

Arbetsgivarfrågor+intressepolitik=sant

Under ett parallellt seminarium om att vara idéburen arbetsgivare medverkade bland andra Fremias rådgivare Jasmina Helander och Per Gradén, med Karin Liljeblad som moderator. De konstaterade att arbetsgivarfrågor, branschspecifika frågor och intressepolitik ofta går hand i hand.

– Vi som sitter i rådgivningen märker till exempel tydligt av en underliggande oro för regeringens budget och vad den innebär. Vi får många frågor om personalbrist och rekrytering, som ju är tydligt kopplat till politiken, sa Per Gradén.

– Inom Fremia har vi kvalificerad rådgivning och påverkansarbete. Vi svarar på remisser och arbetar för att förändra lagstiftning. När vi gifter ihop de här olika delarna kan vi få verklig kraft framåt och skapa fördel för våra medlemmar, sa Jasmina Helander.

– I min roll som branschexpert arbetar jag för att förbättra hela sektorns förutsättningar och måste vara generalist. Därför behöver jag också inspel från er kring vilka problem ni möter och vilka frågor vi ska driva. Ibland behöver vi ha med er i samtal med politiker och tjänstemän. Jag är spindel i nätet, men vi behöver göra det här tillsammans. Vårt branscharbete är under uppbyggnad, och vi arbetar nära Famna i de här frågorna. Det finns ingen mening i att bygga upp parallellstrukturer, konstaterade Karin Liljeblad.

Till diskussionen bidrog också en panel av representanter i ledande funktioner från Östergötlands stadsmission, föreningen Edsätras vänner och Räddningsmissionen.

Starkare idéburet budskap tillsammans

Konferensen i Falköping avslutades med ett framåtsiktande pass med Ulrika Stuart Hamilton och Petter Skogar. Som generalsekreterare för Famna respektive vd för Fremia har de fått i uppdrag från sina styrelser att se till att ett närmare samarbete mellan Famna och Fremia kommer till stånd under 2023.

– Vi har samma syn på vad som behöver göras för att stärka idéburen välfärd i Sverige och för att nå våra tillväxtmål. Vi arbetar redan tillsammans på daglig basis, nu handlar det om att formalisera samarbetet genom medlemsdialog, föreningsstämmor och samarbetsavtal, sa Ulrika Stuart Hamilton.

– Det är fantastiskt att få vara på en plats där människor vill mötas och samtala. Så är det inte överallt, men här är det verkligen så. Det är hoppfullt, och något att ta fasta på när vi arbetar vidare på att tillsammans stärka den idéburna sektorn, sa Petter Skogar när han under den avslutande lunchen sammanfattade intrycken från årets Falköpingskonferens.

Uppdaterad
för 4 dagar sen