Maria, Josef och vikten av jämställt uttag av föräldraledigheten

Så här i samband med den kristna storhelgen till minne av Jesu födelse, är det ju lätt hänt att vi pensions- och försäkringsexperter börjar tänka på föräldraledighet. I synnerhet nu, några dagar efter den vedertagna årsdagen av nedkomsten.

Utan att ge sig alltför djupt in i teologin, kan vi nog ändå tänka oss att Josef och Maria båda räknades som den nyfödde gossens föräldrar i samtida palestinsk folkbokföring och socialförsäkring. De var redan förlovade när havandeskapet inleddes (Matt 1:18), eller trolovade, som termen lyder både i min konfirmationsbibel och i lagtext från den tiden då förlovningen hade en bindande juridisk funktion för de två berörda parterna.

Den så kallade faderskapspresumtionen, det vill säga att man juridiskt förutsätter att maken i ett äktenskap är barnets far, går tillbaka till romersk rätt, och har historiskt tillämpats även på trolovade. Det förefaller inte troligt att någon palestinsk domstol, vare sig världslig eller religiös, vid tiden för Jesu födelse skulle ha varit särskilt hågad att fastställa vare sig kung David (Matt 1:1), ängeln Gabriel (Luk 1:26/27) eller Herren Gud (Luk 1:32) som barnets far. Vi kan nog i stället utgå från att socialförsäkringsförmåner enligt palestinsk föräldraförsäkring tillföll Josef.

Tillfällig föräldrapenning, folkbokföring och flytt

Tyvärr verkar inte evangelisterna ha fokuserat på att redogöra för palestinska socialförsäkringsförmåner i någon större utsträckning. För det fortsatta resonemanget får vi därför anta att de var samma som vår tids svenska. Josef, som alltså sannolikt inrymdes under Betlehems försäkringskassas definition av ”den förälder som inte är gravid”, hade alltså rätt till tio dagars tillfällig föräldrapenning, de så kallade 10-dagarna, eller ibland lite heteronormativt, men i Josefs fall möjligen adekvat, ”pappadagarna”, i samband med barnets födelse. Josefs 10-dagar räckte alltså fram till trettondagen, och de vise männens besök (Matt 2:1-12), som enligt västlig kristen tradition skedde då.

Ganska snart efter de vise männens besök uppmanade ju Herrens ängel Josef och Maria att fly till Egypten, för att undkomma kung Herodes infanticida tendenser (Matt 2:13-16). Vi kan dock anta att Josef och Maria fortsatt betraktades som boende i Palestina, förutsatt att de hunnit skattskriva sig i Betlehem, vilket ju var det ursprungliga profana syftet med deras resa dit; den tidens folkbokföring var knappast så snabb i vändningarna att en nyligen skattskriven blev utförsäkrad bara för att hen flydde utomlands någon vecka senare.

Fördelning av föräldraledigheten då?

Om vi utgår från att Josef och Maria var fortsatt folkbokförda i Palestina borde de kunnat lyfta sin palestinska föräldrapenning även i Egypten. Och det är nu som vi pensions- och försäkringsexperter lystrar till: Hur fördelade de egentligen sitt uttag av föräldraledigheten? Vi har ju den utmärkta departementsskrivelsen Ds 2016:19 Jämställda pensioner? i färskt minne, och där visas tydligt hur viktigt det ur ett privatekonomiskt perspektiv är med ett jämställt uttag av föräldraledigheten.

I underlaget vid presentationen av departementsskrivelsen fanns följande graf, som tydligt visar resultatet av ojämnställt uttag av föräldraledigheten. Den röda linjen är inkomstutvecklingen för kvinnor som, likt Maria, blivit mamma till sitt första barn, och den blåa linjen är inkomstutvecklingen för män som, likt Josef, blivit pappa till sitt första barn. Den tunna lodräta linjen vid ”år 0” är barnets födelse.

tabell över ökade kostnader med barn 

I förstone kan man uppröras över hur drastiskt kvinnornas inkomst rasar i samband med födelsen. Men tittar man närmare på graferna, inser man att det verkligt förskräckande är att avståndet mellan blå och röd linje ökar vid första barnets födelse, och sedan fortsätter att vara större än före födelsen även när det förstfödda barnet är tio år gammalt.

Att bli förälder sänker alltså varaktigt kvinnors inkomst, men inte mäns. En tänkbar förklaring till detta är att medan kvinnor i större utsträckning är föräldralediga, lediga för vård av barn och jobbar deltid med stöd av föräldraledighetslagen, är männen på jobbet, närvarar och gör karriär.

Evangelisterna lämnar effekterna därhän

Och det här är det verkliga pensionsproblemet: Om inte Josef och Maria delar lika på föräldraledighet, vård av barn och ansvar för hem och familj i största allmänhet, kommer Maria att få en väsentligt lägre pension än Josef.

Helt bortsett från de ekonomiska konsekvenserna för Maria, bör ju Jesus dessutom ha rätt till båda sina föräldrar, och Josef kommer sannolikt senare att ångra sig om han inte tar möjligheten att grundlägga en bra relation med sitt barn. Men även vad gäller relationen mellan Josef och Jesus lämnas vi i sticket av evangelisterna.