Att anställa flyktingar från Ukraina – guide för arbetsgivare

Putinregimens invasion av Ukraina har berört oss alla. Att skänka pengar till de etablerade hjälporganisationerna är ett bra sätt för både privatpersoner och organisationer att hjälpa. Som arbetsgivare är ett annat sätt att erbjuda jobb till flyktingar som kommer till Sverige. Det är fullt möjligt, men det finns en del att tänka på.

Vad innebär massflyktsdirektivet?

Med anledning av kriget i Ukraina har EU aktiverat massflyktsdirektivet (Temporary Protection Directive). Massflyktsdirektivet ger flyende från Ukraina temporärt skydd i Sverige och resten av EU under minst ett år, med möjlighet till förlängning i upp till tre år. Flyktingar från Ukraina har därmed rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, som även ger rätt till hjälp med boende, att arbeta, gå i skolan, grundläggande vård och visst ekonomiskt bistånd.

Massflyktsdirektivet gäller för den som är ukrainsk medborgare, är varaktigt bosatt i Ukraina eller har skyddsstatus i Ukraina. För att omfattas av direktivet ska den ukrainska medborgaren ha lämnat landet efter den ryska invasionen, alltså 24 februari 2022 eller senare.

För att underlätta för ukrainska medborgare som redan befann sig i Sverige vid invasionen har regeringen beslutat om en förordningsändring. Ändringen innebär att även den som rest in och vistats i Sverige från och med 30 oktober 2021 till och med 23 februari 2022 ska ingå i den grupp som har rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Detta förutsatt att han eller hon i övrigt uppfyller villkoren för massflyktsdirektivet, till exempel är ukrainsk medborgare och bosatt i Ukraina. Förordningsändringen träder i kraft den 26 april 2022.

En person som är i behov av skydd, men som inte uppfyller kraven för tillstånd enligt massflyktsdirektivet kan i stället ansöka om asyl i Sverige enligt gällande regler.

Ukrainska medborgare kan vistas i Sverige utan tillstånd i 90 dagar

Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengenområdet. Det innebär att en ukrainsk medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar. Ukrainska medborgare som saknar biometriskt pass har rätt att resa in och vistas i Sverige i 90 dagar med ett Schengenvisum. Under de 90 viseringsfria dagarna kan ukrainska medborgare sedan ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, alternativ om asyl.

Flyktingar från Ukraina har rätt att arbeta i Sverige

Enligt massflyktsdirektivet får alltså flyktingar från Ukraina arbeta i Sverige. För att ukrainska medborgare på flykt ska få tillfälligt uppehållstillstånd och rätt att arbeta i Sverige behöver de registrera sig hos Migrationsverket. Registreringen kan göras digitalt. Ett beslut om uppehålls- och arbetstillstånd fattas sedan av Migrationsverket.

När flyktingar från Ukraina har fått sitt arbetstillstånd från Migrationsverket är det möjligt för arbetsgivare i Sverige att anställa dem.

Viktigt att tänka på när du anställer flyktingar från Ukraina

Som arbetsgivare är det mycket viktigt att säkerställa individens rättighet att arbeta i Sverige. Det är straffbart av en arbetsgivare att anställa medborgare från ett land utanför EU (tredjelandsmedborgare) utan arbetstillstånd. Här finns instruktioner från Migrationsverket om vad arbetsgivare ska tänka på vid anställning av medborgare från länder utanför EU.

Den som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet får ett uppehållstillståndskort (UT-kort). På UT-kortet anges att individen beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd och har rätt att arbeta. Arbetsgivare ska alltid be att få se ett beslut om arbetstillstånd från Migrationsverket och kontrollera giltighetstiden och personens identitet. Man ska också ta kopior på dokumenten och arkivera dessa till 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Arbetsgivare som är osäkra rekommenderas att ta kontakt med Migrationsverket för att kontrollera individens rätt att arbeta i Sverige. Det går också att läsa mer om att anställa flyktingar från Ukraina på Migrationsverkets webbplats.

Arbetsgivaren ska skicka in en underrättelse om anställning till Skatteverket. Arbetsgivaren eller personen som ska anställas ska dessutom skicka in anmälan om preliminär A-skatt till Skatteverket. Skatteverket har sammanställt information om vad som gäller för flyktingar från Ukraina på sin webbplats.

Arbetsgivarens ansvar vid anställning

Tänk även på att de anställningsvillkor och regler som finns i ditt kollektivavtal ska gälla för individer med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, precis som för övriga anställda. Sammanfattningsvis bygger alltså rätten att arbeta och vara anställd i Sverige på att Migrationsverket givit tillstånd till arbete i Sverige. I fallet med flyktingar från Ukraina handlar det huvudsakligen om tidsbegränsade tillstånd. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att kontrollera att tillstånd finns för hela anställningstiden. En tidsbegränsad anställning kan maximalt pågå så länge som tillståndet för arbete från Migrationsverket gäller.

Inga utvisningar till Ukraina

Efter Rysslands invasion av Ukraina har Migrationsverket beslutat om verkställighetsstopp till landet. Det innebär att inga utvisningar till Ukraina kommer att genomföras. Myndigheten kommer inte heller att fatta beslut i ärenden som gäller asylsökande från Ukraina. Det betyder att alla personer från Ukraina som befinner sig i Sverige (exempelvis asylsökande, arbetskraftsinvandrare och anhöriga), men som saknar uppehållstillstånd, ändå kan stanna tills vidare. Stoppet för avvisningar kommer att gälla tills säkerhetsläget i Ukraina ”förbättras avsevärt.”

Inget personnummer men samordningsnummer

Flyktingar från Ukraina som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska inte folkbokföras i Sverige och får därför inte svenskt personnummer. De kan däremot ansöka om ett svenskt samordningsnummer. Myndigheter i Sverige kan begära tilldelning av samordningsnummer. Om ingen myndighet har gjort det, kan individen själv ansöka om samordningsnummer. Mer information finns på Skatteverkets webbplats.

Rätt till förskola och skola

Ukrainska barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. De ska tas emot så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Men de bör kunna tas emot senast en månad efter ankomsten. Skolverket har en sammanställning på sin webbplats.

Ukrainska medborgare som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har inte rätt till SFI eller annan utbildning inom komvux. Bedömningen är att många flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina har tillräckliga engelskakunskaper för att få jobb.

Hur kan flyktingar från Ukraina hitta jobb?

Ukrainska flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det finns inga hinder att flyktingar söker jobb på egen hand, oavsett om de tar kontakt med Arbetsförmedlingen eller ej. Hittills har relativt få ukrainare skrivit in sig på Arbetsförmedlingen men myndigheten följer utvecklingen och har inlett ett analys- och planeringsarbete, enligt ett pressmeddelande.

Regeringen uppmanar arbetsgivare som är i behov av arbetskraft att meddela detta till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att ge information till ukrainska flyktingar om hur man söker jobb i Sverige. Målet är att så många som möjligt ska få jobb, så snabbt som möjligt. Arbetsförmedlingen undersöker olika möjligheter för att sammanföra arbetssökande flyktingar från Ukraina med arbetsgivare i Sverige som är i behov av arbetskraft.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Det finns goda skäl att i Arbetsmiljöarbetet fånga upp dessa frågor på ett tidigt stadium. Arbetsgivarens skyldigheter att på ett systematiskt sätt organisera arbetsmiljöarbetet ligger huvudsakligen i AFS 2001:1 och AFS 2015:4 och då särskilt i den senare som behandlar Organisatorisk och social arbetsmiljö. Meningsskiljaktigheter och även tystanden kring detta kan leda till kränkningar och det är arbetsgivarens skyldighet att både förebygga att detta inte sker och att utreda om medarbetare upplever att så har skett.

Vi har medarbetare från både Ukraina och Ryssland i samma arbetsgrupp. Hur gör jag som arbetsgivare vid eventuella meningsskiljaktigheter?

Som vid alla frågor som väcker många känslor måste du som arbetsgivare vara tydlig med att verksamheten går först. För att ni ska kunna jobba tillsammans behöver du som arbetsgivare vara tydlig med att kränkningar av några slag inte kommer att accepteras. Var lyhörd och ta dig tid för att ta hand om de meningsskiljaktigheter som eventuellt uppkommer. Påminn gärna om att vi alla utgör varandras arbetsmiljö. Viktigt att nämna är också att olika personer från samma land kan ha diametralt olika uppfattningar om det pågående kriget i Ukraina. Rädsla för meningsskiljaktigheter kan leda till tystnad och en känsla av otrygghet på arbetsplatsen.

Bostäder för människor som flyr från Ukraina

Många vill hjälpa till med bostadssituationen för dem som flyr från Ukraina och även här är behovet stort och väntas öka. För privatpersoner som vill erbjuda plats i sin bostad finns bland annat tjänsten Trygg start i Sverige, ett samarbete mellan bland andra Rädda Barnen, Stadsmissionen och Airbnb.

Migrationsverket söker fler bostadsplatser, både via upphandlingar och för att hyra. Om du är fastighetsägare kan du läsa mer på Migrationsverkets webbplats.

Mer relevant information

Frågor och svar om massflyktsdirektivet på Migrationsverkets webbplats.

Arbetsförmedlingens information till arbetsgivare om att anställa flyktingar från Ukraina.

På webbplatsen Krisinformation finns en sammanställning om vad som gäller för flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina.

MSB:s information till företag och organisationer.

Röda Korset har bland annat migrationsrådgivning och en FAQ om asylansökningar från Ukraina.

På Skatteverkets webbplats finns information om vad som gäller vid anställning av medborgare från så kallat tredjeland (utanför EU).