KTP tjänstepension

Tjänstepension KTP är den pensionsplan som gäller för dina anställda tjänstemän.

Tjänstepension KTP

Tjänstepension KTP är den pensionsplan som gäller för dina anställda tjänstemän.

KTP står för Kooperationens tilläggspension och är en tjänstepensionsplan för tjänstemän anställda av Fremias medlemmar. KTP ger ersättning i form av ålderspension och sjukpension vid sjukskrivning längre än 90 dagar.

KTP är indelad i två avdelningar, ITP 1 (ibland även kallad KTP 1) för tjänstemän som är födda 1981 eller senare, och KTP 2 för tjänstemän som är födda 1980 eller tidigare.

Vem omfattas av KTP?

Alla tjänstemän omfattas av KTP från och med den månad de fyller 18 år vad gäller ersättning vid sjukdom. Intjänandet av ålderspensionen sker dock först från 25 års ålder.

För att omfattas av KTP 2 måste en visstidsanställning vara minst tre månader. Oavsett anställningsform måste även sysselsättningsgraden vara minst åtta timmar per vecka för att tjänstemannen ska omfattas av KTP 2. För ITP 1 finns inga sådana begränsningar, utan alla omfattas från första anställningsdagen.

Ålderspensionsintjänandet upphör vid 66 års ålder (ITP 1) respektive 65 års ålder (KTP 2). Alla som omfattas av KTP har dock rätt till ersättning vid sjukdom tills man fyller 66 år.

VD i aktiebolag tillhör den så kallade frikretsen i ITP 1 och KTP 2, vilket innebär att det regleras i anställningsavtalet huruvida hen ska omfattas av ITP/KTP eller inte. Även VD i ekonomisk förening tillhör frikretsen i KTP 2.

Vad kostar KTP?

ITP 1 och KTP 2 är konstruerade på olika sätt. Det innebär att sättet att beräkna kostnaden skiljer sig åt.

ITP 1 är en så kallad premiebestämd tjänstepension. Det innebär att ålderspensionspremiens storlek är bestämd som en funktion av lönen och lika för alla.

Premien till ITP 1 ålderspension är 4,5 % av lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % av eventuella lönedelar över denna brytpunkt. På några avtalsområden tillkommer kollektivavtalade delpensionspremier eller extra avsättningar till tjänstepension. Om det gäller dig, ser du denna rubrik i menyfältet till vänster på sidan.

KTP 2 är däremot en så kallad förmånsbestämd tjänstepension, med en mindre, premiebestämd del (KTPK). Det innebär att ålderspensionspremien är individuellt beräknad för varje individ utifrån en bestämd, framtida pensionsstorlek. Därför varierar premiens storlek som andel av lönen mellan olika tjänstemän, men också för samma tjänsteman över tid. Även för KTP 2 tillkommer kollektivavtalade delpensionspremier eller extra avsättningar till tjänstepension på några avtalsområden. Om det gäller dig, ser du denna rubrik i menyfältet till vänster på sidan.

För både ITP 1 och KTP 2 tillkommer dessutom några ytterligare premier, till bland annat premiebefrielseförsäkring och sjukpension. Dessa premier utgör en mindre del av den totala KTP-premien.

Om medarbetaren är sjukskriven mer än 14 dagar i följd (ITP 1) respektive 90 dagar i följd (KTP 2) betalar en premiebefrielseförsäkring tjänstepensionspremier, vilket ger medarbetaren ett fortsatt intjänande av tjänstepension trots att arbetsgivarens inbetalning upphört.

Rapportering och administration

ITP 1 och KTP 2 administreras av två olika bolag. Det är Collectum som administrerar ITP 1 medan det är Folksam som administrerar KTP 2.

Om du har frågor om administration eller rapportering av ITP 1 kan du vända dig till Collectums kundtjänst.

Om du har frågor om administration eller rapportering av KTP 2 kan du vända dig till Folksams kundtjänst.

Det finns även en särskild Facebookgrupp för lönehandläggare hos arbetsgivare som är medlemmar i Fremia.

Hur gör jag som arbetsgivare när...

Mer information om tjänstepension KTP

Mer information om tjänstepension ITP finns hos Avtalat och hos Collectum. Mer information om tjänstepension KTP finns hos Folksam. Medarbetare med ITP eller KTP kan även se sitt samlade pensionsintjänande på Min pension.