KTP tjänstepension

KTP är en av de två tjänstepensionsplanerna för tjänstemän anställda hos arbetsgivare som är medlemmar i Fremia.

Vad är KTP?

KTP står för Kooperationens tilläggspension och är en av två planer för tjänstepension för tjänstemän anställda av Fremias medlemmar. KTP ger ersättning i form av ålderspension och sjukpension. Det finns några olika KTP-planer för olika sektorer.

  • Den KTP-plan som omfattar flest antal medarbetare och arbetsgivare är KTP KFO-PTK, som gäller för till exempel förskolor, skolor, vård- och omsorgsarbetsgivare, den ideella sektorn, folkrörelseområdet och delar av kooperationen.
  • KTP KFO-Handels är en annan plan som gäller för delar av kooperationen.
  • KTP för Folksam med flera gäller för anställda inom Folksambolagen och LO-TCO Rättsskydd.

Mer information om KTP finns på folksam.se.

Vem omfattas av KTP?

KTP är en pensionsplan för tjänstemän. Många av Fremias medlemmar som blev medlemmar i KFO före 2019 har KTP för sina anställda tjänstemän. Men det finns även ett antal som har ITP.

Samtliga tillsvidareanställda eller provanställda som arbetar mer än åtta timmar per vecka omfattas av KTP. För visstidsanställda sker anmälan när tjänstemannen varit anställd i tre månader i följd, alltså efter den fjärde anställningsmånaden, men då med retroaktiv verkan från första anställningsdagen.

KTP KFO-PTK

KTP KFO-PTK gäller för tjänstemän födda 1980 och tidigare hos de arbetsgivare som har kollektivavtal med något av fackförbunden inom PTK. KTP KFO-PTK är förmånsbestämd, men innehåller även en liten premiebestämd del, som heter KTPK. Tjänstemän födda 1981 och senare hos dessa arbetsgivare omfattas av ITP 1. Arbetsgivare som blivit medlemmar i KFO (idag Fremia) 2019 eller senare har ITP i stället för KTP.

KTP KFO-Handels

KTP KFO-Handels gäller vanligtvis för tjänstemän födda 1980 och tidigare hos de arbetsgivare som tillhör avtalsområdet Tjänstemän inom Handeln mellan Fremia och Handels. Även vissa arbetare anställda inom förskola och skola, och hälsa, vård och övrig omsorg kan omfattas av KTP KFO-Handels genom övergångsbestämmelser.

KTP KFO-Handels är förmånsbestämd, men innehåller även en liten premiebestämd del, KTPK. Tjänstemän födda 1981 och senare hos dessa arbetsgivare omfattas av GTP.

KTP för Folksam med flera

KTP för Folksam med flera gäller för tjänstemän oavsett födelseår inom Folksambolagen och LO-TCO Rättsskydd. KTP för Folksam med flera består av två avdelningar, avdelning 1 för födda 1978-07-01 och senare, och avdelning 2 för födda 1978-06-30 och tidigare. Avdelning 1 gäller alltid från första anställningsdagen, till skillnad från övriga KTP-planer.

KTP avdelning 1 är en premiebestämd tjänstepension. Här finns ingen begränsning när det gäller sysselsättningsgrad eller anställningens längd, utan KTP 1 tjänas in från första lönekronan.

KTP avdelning 2 är däremot i huvudsak förmånsbestämd. Här krävs att anställningen uppgår till minst åtta timmar per vecka, och att visstidsanställningar varar minst tre månader för att de ska vara pensionsgrundande.

Vad kostar KTP?

Kostnaden för förmånsbestämda pensioner beräknas individuellt. Olika tjänstemän har därför olika premier. För KTP avdelning 1, som är premiebestämd, är kostnaden däremot fastställd.

Information om kostnaden för KTP avdelning 1 finns hos Pensionsvalet. För en fullständig redogörelse, se Pensionsvalets premienivåer.

Löneadministration

Administrera KTP

Alla förmånsbestämda KTP-planer administreras via Folksam. Du kan nå dem via till exempel Folksams internettjänst.

Som löneadministratör rapporterar du till Folksam när någon medarbetare anställs, slutar eller får ny lön. Folksam fakturerar dig utifrån de uppgifter du rapporterar in.

Folksams kundservice

Har du frågor om rapportering och administration kan du vända dig till Folksams kundservice för kooperativa tjänstepensioner.

KTP avdelning 1 administreras i stället via Pensionsvalet. Där rapporterar du som arbetsgivare in utbetalda löner varje månad, och får en faktura från Pensionsvalet utifrån din rapportering. Har du frågor om rapportering och administration kan du vända dig till Pensionsvalets kundservice.

Fremia  lönehandläggare

Du kan också gå med i vår Facebookgrupp för lönehandläggare. Villkoret är att din arbetsgivare eller den organisation du administrerar löner för är medlem i Fremia.

Frågor och svar

Hur gör jag som arbetsgivare när...

När du anställer en medarbetare som ska omfattas av KTP anmäler du hen till Folksam.

För KTP för Folksam med flera, avdelning 1, behöver du inte göra något mer än se till så att hen är med på månadsfilen till Pensionsvalet.

Om sjukskrivningen varar längre än 90 dagar, ska du anmäla det till Folksam. Medarbetaren får då KTPs sjukpension, och du som arbetsgivare premiebefrias, och behöver inte längre betala KTP-premier för den sjuka medarbetaren.

För KTP för Folksam med flera, avdelning 1 ska du se till så att den kollektivavtalade sjuklönen från och med dag 15 inte kommer med i månadsfilen till Pensionsvalet. Medarbetaren får KTPs sjukpension efter 90 dagars sjukskrivning utan att du behöver anmäla.

Du som arbetsgivare har enligt avtalet rätt att avanmäla en föräldraledig medarbetare från KTP. Vi rekommenderar dock att du inte gör det, eftersom medarbetaren då riskerar att drabbas hårt, om hen blir sjuk eller avlider under föräldraledigheten.

För KTP för Folksam med flera, avdelning 1 ska du se till så att den kollektivavtalade föräldralönen inte kommer med i månadsfilen till Pensionsvalet.

Du som arbetsgivare behöver inte göra någonting.
Du som arbetsgivare behöver inte göra någonting. En medarbetare som jobbar kvar efter 65 tjänar inte in någon ytterligare tjänstepension enligt KTP.

När en medarbetare slutar före 65 års ålder ska du anmäla det till Folksam. Om medarbetaren slutar efter fyllda 65 behöver du inte göra någonting.

För KTP för Folksam med flera, avdelning 1 behöver du inte göra någonting oavsett vid vilken ålder medarbetaren slutar.